Enmegavoltsutmaningen

Sverige är i dag en ledande aktör inom elöverföring på långa avstånd. Samtidigt ställer den ökande globala efterfrågan på el och övergången till förnybara energikällor helt nya krav. Genom nationell kraftsamling behöver vi anta "Enmegavoltsutmaningen".

I takt med en ökande global efterfrågan på energi – och i synnerhet elenergi – reser sig nya utmaningar för området kraftöverföring. Sverige har en lång tradition av att vara marknadsledande inom högspänd likströmsöverföring, som möjliggör kraftöverföring över mycket långa avstånd med små förluster och utan krav på att använda luftledningar. För att Sverige också i framtiden ska behålla sin ledande position behöver området nu anta "Enmegavoltsutmaningen".

Agendan sätter upp ett ramverk och en handlingsplan för kraftöverföringsområdet så att Sverige ska kunna realisera följande målbild för år 2030:

 • kabelsystem för 1 megavolt likström med kapaciteten 2000–5000 MW finns ute på marknaden
 • teknologi finns tillgänglig för kraftöverföring på interkontinentala avstånd
 • Sverige har ytterligare stärkt sin världsledande position inom kraftöverföring
 • området har tydligt bidragit till att uppfylla våra klimatmål
 • området har gett spinoff-effekter i form av ett stort antal nya arbetstillfällen och nystartade företag.

För att visionen för år 2030 ska bli verklighet behöver kraftöverföringsområdet inrikta sina forsknings- och innovationsresurser på följande insatsområden:

 • säkerställa långtidsegenskaperna hos ett 1-megavoltssystem och identifiera alla därtill hörande tekniska hinder och begränsningar
 • verktygslåda – mätning, provning och standardisering för 1 megavolt
 • hälsa- miljö- och säkerhetsaspekter kopplade till den nya höga kapaciteten
 • design, utveckling och tillverkning av nya material
 • integration av 1-megavoltssystemet i befintligt elnät
 • utveckling av marknadspotential.

Agendan konstaterar att all kompetens som behövs för att genomföra insatserna och nå målen finns inom landets gränser, men också att aktörerna behöver samverka i större utsträckning än i dag. Därför behöver en gemensam samverkansplattform inrättas, där aktörer från industri, myndigheter och akademi kan se sina aktiviteter interagera och ge varandra lyftkraft.

Läs agendan

Agenda för högspänning

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan