Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En avfallshantering i världsklass

En ökad export av kunskap och teknik inom avfallsområdet bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, både inom Sverige och globalt. Det ger positiva effekter på klimat och resurshushållning, hållbar tillväxt och sysselsättning.

Sverige har ett närapå hundraprocentigt resursutnyttjande av hushållsavfall. Även när det gäller avfall från verksamheter är siffran mycket hög och enbart 13 % av allt avfall som uppstod totalt i Sverige 2010 deponerades. Detta har genererat stor erfarenhet inom många sektorer. Ökad kunskap om svenska avfallstekniska lösningar leder till svensk kunskapsexport som därefter även kan leda till teknikexport från svenska leverantörer.

Agendan identifierar behov och motiv för engagemang hos offentliga aktörer och näringslivet. Det övergripande målet är en ökad kommersiell miljöteknikexport inom återvinnings- och avfallsområdet. Som effektmål nämns att exporten ska bidra till att bygga upp en långsiktig hållbar samhällsutveckling och till en förbättrad global miljö, liksom att exporten ska bidra till tillväxt inom den svenska miljötekniksektorn.

För att nå målen föreslår agendan insatser inom ett antal områden:

  • politisk uppbackning
  • nationellt angreppssätt
  • utveckling av nätverk och affärsmodeller
  • kunskap om och val av marknad
  • kunskap och nya modeller kring finansiering
  • säljbar paketering
  • förmåga att följa upp insatser.

De olika identifierade insatsområdena hänger ihop i ett system där de påverkar varandras utformning. Paketering, nätverk, affärsmodeller, marknadsprioriteringar och finansiering är nära sammanlänkade och måste utformas som en helhet till kommersiellt gångbara tjänstepaket.

Läs agendan

En avfallshantering i världsklass

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan