Effektiv energianvändning

År 2030 ska svensk industri vara ett internationellt föredöme på energiområdet. Den centrala utmaningen för svenska produkters internationella konkurrenskraft blir att få ut maximalt värde av insatt energi – i en framtid med förändrade globala förutsättningar för material- och energitillgångar.

Svensk industri präglas av en mycket hög medvetenhet på energiområdet. Mellan 1993 och 2007 minskade svensk energiintensitet (totalt tillförd energi per BNP) med över två procent per år. Energianvändningen har i dag en central plats i företagens värdekedjor, och med en ökande internationell konkurrens är det viktigt att svenska företag inte bara fortsätter att minska sin energianvändning, utan också skapar större värde med den energi som används.

Visionen för den svenska industrins energianvändning år 2030 byggs upp av fyra huvudpelare:

  • vi är världsledande på att få ut maximalt värde av insatta energiresurser
  • vår tillverkningsindustri är ett globalt föredöme i energifrågor, och den spelar en avgörande roll för att nå nationella och europeiska miljömål
  • forskning och innovation säkrar trenden med ökande produktivitet i kombination med bibehållen eller minskad energianvändning
  • innovativa svensktillverkade produkter bidrar genom sin utformning och användning till en effektiv energianvändning, vilket också gynnar produkternas attraktivitet internationellt.

Agendans vision ska realiseras genom forsknings- och innovationsinsatser på fyra primära områden:

  • ledarskap – kunskap och medvetenhet om effektiv energianvändning präglar industrins ledarskap på alla nivåer
  • teknik – samarbete över gränserna sporrar lösningar på energirelaterade utmaningar
  • produktion – ett effektivt energianvändande genomsyrar hela värdekedjan
  • ekonomi – företagens ekonomiska beslut präglas av medvetenheten om energieffektivitet.

Satsningarna på energiområdet ska vara tvärsektoriella och därigenom utveckla och förädla nya värdekedjor. Ett helhetsgrepp ska säkra samarbete över industrigränserna, och agendan skapar ett ramverk för ett nära samarbete mellan en rad andra agendor som behandlar industri, energianvändning och hållbarhet.

Läs agendan

Agenda Effektiv energianvändning

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan