Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Diabetesforskning för svensk tillväxt

Förutsättningarna för en hög innovationstakt inom diabetesforskningen är speciellt goda i Sverige men vi utnyttjar inte vår potential. Agendan rekommenderar insatser som ger förutsättningar för fler nya forskningsprojekt, nya företag, nya arbetstillfällen och en revitaliserad life science-sektor.

Agendan tar utgångspunkt i de stora satsningar som görs på akademisk diabetesforskning i Sverige genom skapandet av strategiska forskningsområden inom diabetes. Sverige har dessutom några av världens bästa biobanker och patentregister, inte minst inom diabetesområdet, och ett globalt läkemedelsföretag har fokuserat sin diabetesforskning till Sverige. Tillsammans skapar detta grunden för att genomföra verkligt translationell diabetesforskning. Dessvärre uppnår vi inte vår fulla potential på området; flera länkar mellan den starka grundforskningen och patienten behöver stärkas.

Agendans vision är att den svenska life science-sektorn ska utvecklas genom att skapa optimala förutsättningar för nära samarbete mellan akademi, industri och sjukvård. Målen delas upp i förväntade resultat på kort sikt och mer långsiktiga effekter. De förväntade resultaten är bland annat:

  • fler forskningsidéer utifrån samarbete i trippel helix
  • ökad samverkan och koordination
  • ökad kompetens och ökad kunskap om tillgänglig kompetens
  • patientcentrerad grundforskning.

Effekterna förväntas bli bland annat:

  • nya groddföretag
  • tillväxt i existerande företag
  • hög attraktivitet för utländska investerare
  • fortsatt stark forskningsmiljö.

För att nå vision och mål rekommenderar agendan insatser som adresserar flaskhalsar i innovationskedjan från akademisk forskning till marknad. Insatserna syftar till att påverka kultur och "innovationsberedskap" inom akademin, öka interaktion mellan aktörer i ekosystemet, involvera sjukvården i innovationsarbetet och överbrygga kompetens- och finansieringsklyftan mellan grundforskning och klinisk fas.

Samhällsutmaningen diabetes adresseras i första hand i samverkan med "Sverige som Internationellt Centrum för Life Science".

Läs agendan

Agenda Diabetesforskning

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan