Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Belysningssamhället 2020

Övergången till LED-teknik innebär inte bara minskad energiåtgång för belysning, utan också en historisk möjlighet att med digitala medel anpassa samhällets belysning. Med rätt verktyg, samverkan och helhetssyn blir Sverige en internationellt ledande aktör i det nya digitala belysningsområdet.

Området för belysning undergår i dag stora förändringar. Genom nya krav och lagstiftningar fasas äldre glödlampsbaserade belysningslösningar ut till förmån för modern LED-teknik. Nya LED-baserade system underblåser också en strukturomvandling i riktning mot digitaliserade belysningssystem. I Sverige finns tekniken, IT-resurserna och kunskapen som behövs för att vi ska bli en internationellt ledande aktör inom belysning, förutsatt att vi står beredda under en gemensam, tvärsektoriell handlingsplan.

Agendan formulerar visionen att Sverige ska vara en internationellt ledande aktör för ljusets digitalisering. Innovativa system, produkter och tjänster inom belysning ska också generera nya, gröna arbetstillfällen. På samhällsnivå skapar rätt belysning rätt förutsättningar för individuell utveckling och välbefinnande. Affärsverksamheten för belysningsområdets förnyelse innebär konkurrenskraftiga systemlösningar för hem, offentlig verksamhet och privat sektor.

För att vi ska bli en ledande aktör i det nya belysningsområdet behöver insatser fokuseras inom följande områden:

  •  utveckling av marknadens intresse för den nya teknikens potential
  • utrymme för affärsutveckling genom ökad offentlig innovationsstimulerande upphandling
  • behovsorienterad flervetenskaplig forskning
  • demonstrationsmöligheter, experimentplatser och mätmöjligheter
  • ”living labs” för ömsesidigt utvecklande och lärande • ökning av konsumenternas krav på goda belysningsmiljöer.

I utvecklingsarbetet behöver det svenska belysningsområdet skapa samarbetsformer för och synergieffekter mellan aktörer inom belysning, ICT, telekom och smarta elnät och knyta kontakter med liknande EU-projekt. Ett nationellt digitalt ljus-kluster, Digital Light Sweden, behöver formaliseras. Belysningsspecifika utbildningsinriktningar inom en rad yrkesområden ska samla och lyfta kompetensen kring digitaliserad belysning och säkerställa vår konkurrenskraft och genereringen av arbetstillfällen på hemmaplan.

Läs agendan

Agenda Belysningssamhället

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan