Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Agenda trä

Den internationella marknaden för byggnadsmaterial, möbler och inredning förses i dag i allt högre grad av mineral- och fossilbaserade material. Svenska skogsbaserade produkter torde ha en mycket bra potential att ta marknadsandelar från dessa andra materialsektorer internationellt.

Sverige som nation har en unik ställning för att vara proaktiv inom utvecklingen av trämekanisk industri med långtgående integration mellan skogsproduktion och efterkommande förädlingsindustrier. Trämekanisk industri står för en stor del av de investeringar som görs utanför de urbana områdena, vilket också innebär sysselsättning i dessa områden. De framtida utmaningarna för den trämekaniska industrin är dels ett globalt perspektiv både vad gäller marknad och konkurrens, dels agerande på en snabbrörlig marknad med affärsmässiga utmaningar.

Målet från den trämekaniska industrins sida är att skapa incitament och möjligheter för den vision som Sveriges skogsindustrier har om att fram till 2050 ställa om till ett biobaserat samhälle. Konkreta mål listas för 2020 och 2030 tillsammans med visioner för 2050.

Agendan framför ett antal insatsområden som kräver innovation och samverkan mellan olika aktörer inom och utom trämekanisk industri med avsikt att nå de uppsatta målen:

 • agila företag och anpassning till en global marknad
 • förbättrade prduktionsflöden
 • hållbar infrastruktur
 • kompetensförsörjning
 • materialmodifiering/egenskapsförbättring
 • politiska styrmedel för stärkt konkurrenskraft
 • strategisk råvaruförsörjning
 • FoI för svensk konkurrenskraft
 • produktion
 • träbaserade material för byggande och boende
 • tvärvetenskap och branschöverskridande.

För att realisera agendan föreslås också fyra programformer:

 • politiska förutsättningar för innovation
 • marknadsmässiga förutsättningar för nya affärer
 • forskning och utveckling för ny kunskap
 • demonstration och produktutveckling för verifiering.

En stor del av instatsområdena handlar om samverkan med andra teknikområden, och man arbetar för att vidga den biobaserade värdekedjan till att omfatta hela den träförädlande industrin.

Läs agendan

Agenda trä

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan