NEPP – Nordeuropeiska energiperspektiv

Omställningen av energisystemen innebär stora möjligheter och betydande utmaningar. Behovet av helhetssyn och systemtänkande ökar. Det är av fundamental betydelse att det finns ingående kunskap om vägen mot ett hållbart energisystem och vilka möjligheter och utmaningar som ligger i olika vägval.

Energisystemen utsätts för krav på såväl effektivitet som långsiktig anpassning till samhällets förändrade värderingar och behov. Detta innebär sinsemellan motstridiga krav på försörjningstrygghet, miljö- och klimatansvar, väl fungerande marknader, rimliga avkastningskrav och liknande. Det måste finnas djupgående insikter om hur energi- och klimatpolitiken påverkar och förändrar energisystemen och vilka effekter detta får. Det gäller också att strukturera dessa frågeställningar så att de blir hanterbara för forskningen och möjliga att besvara.

Därför är området indelat i åtta delprojekt

 • den framtida klimat- och energipolitiken
 • energisystemens utveckling med fokus på robusthet och "stresstålighet"
 • konsekvenser av olika utvecklingsvägar
 • nödvändiga investeringar
 • effektfrågan
 • energianvändningens utveckling
 • ansvar för framtida energisystem
 • miljö- och resurseffektivitet.

Det övergripande målet är att fördjupa kunskaperna om

 • utvecklingen av Sveriges och Nordens energisystem
 • kostnadseffektiva vägval och nödvändiga åtgärder
 • samhällsekonomiska effekter
 • regelverk.

Utöver detta har de åtta delprojekten varsin uppsättning mål som är nära knutna till delprojektens fokus.

För varje ingående delprojekt redovisas hur de uppsatta målen ska nås i varsin genomförandeplan.

En viktig utgångspunkt för det övergripande syntesarbetet – och för de åtta delprojekten – är att EU:s energi- och klimatpolitik och de nationella målen, besluten och styrmedlen har avgörande inverkan på utvecklingen av energisystemen och marknaderna.

Läs agendan

Agenda Nordeuropeiska energiperspektiv

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan