Rådet för hållbara städer

Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer och verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Ansvaret för att genomföra politiken för hållbar stadsutveckling ligger på flera myndigheter och därför behövs ett forum.

Rådet för hållbara städers uppgift

Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Arbetet med hållbara städer skapar ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas och bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Hållbar stadsutveckling omfattar frågor om bland annat fysisk planering, bebyggelse och bostäder, transporter och infrastruktur inklusive fast och mobilt bredband, digitalisering, tillgänglighet och användbarhet, regional tillväxt, miljö och klimatfrågor, energifrågor, arkitektur, kulturmiljö, teknikutveckling, sociala frågor och folkhälsa samt forskning, utveckling och innovationer. En hållbar stadsutveckling är viktig för att nå flera samhällsmål.

Följande myndigheter är ledamöter i rådet:

 • Boverket
 • Forte
 • Formas
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes
 • Energimyndigheten
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova

I uppdraget till de myndigheter som ingår i rådet ingår att senast den 1 februari varje år ta fram en åtgärdslista med konsekvensbeskrivna åtgärder som publiceras på respektive myndighets webbplats. Listan ska omfatta åtgärder som respektive myndighet har genomfört och avser att genomföra.

Åtgärder som Vinnova genomfört eller planerar att genomföra under 2019:

Under februari 2019 pågår gemensam planering mellan rådets medlemmar för rådets åtgärder 2019-2020. Detta arbete kommer slutföras i mars 2019. Vinnova kommer därefter publicera en lista över de åtgärder där myndigheten bidrar.

Vinnovas åtgärdslista 2018 – Rådet för hållbara städer

Rapport från rådet för hållbara städer – Åtgärder 2018

Vill du veta mer? 

Du kan läsa mer om Rådet för hållbara städer på Hållbar stads webbplats.

Frågor?

För frågor om Vinnovas medverkan i Rådet för hållbara städer, kontakta:

Gustav Malm

Handläggare

+46 8 473 30 20

Senast uppdaterad 1 februari 2019

Statistik för sidan