Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kraftsamling - AI för kommuner och civilsamhället

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I den digitala förändringsresa som hela samhället nu genomgår är artificiell intelligens (AI) en av de allra mest transformativa teknologierna. Det anser vi är en möjlighet som förtjänar ett särskilt fokus.

Välfärdens utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster och hur de produceras. Tillvaratagen på rätt sätt ger digitaliseringen möjligheter att skapa en effektiv och innovativ välfärd som svarar mot medborgarnas behov.

Digitaliseringen i välfärden har pågått i decennier där AI är ett nytt tekniskt inslag. Ny teknologi skapar ytterligare behov av kompetens och förmågor i välfärdens organisationer. Förväntningarna på offentlig sektor att kunna leverera en ännu bättre och mer effektiv välfärd, i och med de samhällsutmaningar som Sverige står inför, är höga.

DIGG har beräknat att ett fullständigt införande av dagens AI-teknik i offentlig förvaltning skulle kunna innebära en ekonomisk nytta för samhället om 140 miljarder kronor årligen.Kommunerna ansvarar för största delen av välfärden, men även civilsamhället är en viktig aktör i arbetet med att utveckla den. Möjligheten till nya värden, ökad kvalitet och effektivisering för en bättre välfärd och samhällsnytta med hjälp av AI finns inom alla områden som rör kommunal verksamhet: från vård, omsorg och skola till kollektivtrafik, förvaltning och stadsplanering.  

Även civilsamhällets organisationer har stora möjligheter att med hjälp av AI ta sig an nya utmaningar och bedriva en mer effektiv och (rätts)säker verksamhet. De har goda möjligheter att bli en betrodd och innovativ aktör inom insamling och användning av data utifrån, sitt i grunden, höga förtroendekapital bland medborgarna. Frågan om AI aktualiseras inom civilsamhället bland annat genom ett sektorsövergripande strategiarbete under åren 20/21. (NYSTA).  

En av deras slutsatser är att:  

Civilsamhället har goda möjligheter att utvecklas och skapa stort värde för sig själva och för alla invånare i Sverige genom att använda AI och digitaliseringens möjligheter.  

Utifrån de behov och möjligheter som beskrivits ovan är det centralt att kommuner och civilsamhällets organisationer stärker sin kapacitet och förmåga till innovation och insiktsfulla prioriteringar inom AI-området. Det är först när hela Sverige kan flytta fram positionerna inom den digitala utvecklingen som hela samhället kan ta del av de största fördelarna.  

Både DIGG, Statistiska centralbyrån och SKR konstaterar att det finns flera utmaningar för att förverkliga nyttorna med AI. För att framgångsrikt driva utvecklingen framåt behövs allt från kunskapsstöd och förändringledning till tekniska resurser. Det behövs också ett mer utbrett samarbete och mer av en gemensam riktning där viktiga frågor och behov relaterat till AI kan lösas gemensamt.  

Baserat på ovanstående har Vinnova beslutat att genomföra en flerårig satsning med målet att stimulera samt stärka kommuners och civilsamhällets kapacitet och förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med artificiell intelligens. Vi kallar den för Kraftsamling - AI för kommuner och civilsamhälle och genomförs i samarbete med AI Sweden.

Kraftsamlingen är ett komplement till andra insatser som regering och andra myndigheter riktat till offentlig sektor och civilsamhälle och kommer ske i samverkan med dessa. 

 

Senast uppdaterad 12 maj 2022

Statistik för sidan