Kluster - internationellt samarbete mellan industri och akademi

För att främja internationell samverkan för forskning, utveckling och innovation kan aktörer söka finansiering för industridrivna och marknadsorienterade klusterprojekt. Med klusterprojekt menas internationella samarbeten mellan stora och små företag, institut och akademi som ska stärka europeisk konkurrenskraft. EUREKA-kluster är långsiktigt strategiska och tematiska initiativ som initierats av europeisk industri.

Vad kan ni söka finansiering för?

Ni kan söka finansiering för att utveckla produkter och tjänster för en internationell marknad, lösa en industriell utmaning eller ta fram nya standarder eller standardiseringsprocesser.

Inom EUREKA finns det flera kluster med olika inriktning, varav Sverige deltar i fyra kluster:

 • CELTIC-NEXT: Kluster inriktat på informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet ofThings, smarta städer eller e-hälsa.
  Kontaktperson på Vinnova: Sanja Sain Strömberg
 • ITEA3: Kluster inriktat på forskning och utveckling av programintensiva system och tjänster.
  Kontaktperson på Vinnova: Fredrik Weisner
 • EURIPIDES2: Kluster inriktat på smarta system och relevanta tekniker, bland annat mikro/nanosystem och inkapsling och förbindning.
  Kontaktperson på Vinnova: Andreas Aurelius och Frédéric Pillot.
 • SMART: Kluster inriktat på avancerad tillverkning inom avancerade tillverkningsprocesser, intelligenta och adaptiva tillverkningssystem, digitala, virtuella och effektiva företag, människa-maskinsamarbete, hållbar tillverkning och kundanpassad tillverkning.
  Kontaktpersoner på Vinnova: Tero Stjernstoft oh Ida Langborg

Vinnova finansierar bara projekt inom dessa fyra kluster.

Vem kan söka?

Klusterprojekt är öppna för samarbete mellan stora företag, små och medelstora företag, stora företag, industri samt akademi. Det måste vara minst två deltagande länder i ett klusterprojekt. Det svenska konsortiet ska vara industridrivet med bra balans mellan stora företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Arbetsinsatsen i tid från de deltagande företagen ska vara minst 60 procent av det svenska konsortiets totala arbetsinsats. Minst ett svenskt SMF måste delta i projektet. För projekt med ett litet företag som deltagare, måste företaget ha:

 • minst en miljon kronor i nettoomsättning enligt senaste årsredovisningen. I nettoomsättning räknas inte offentliga bidrag från exempelvis Vinnova eller EU.
 • minst tre heltidsanställda.

Hur mycket kan ni söka?

Följande ersättningsnivåer gäller för deltagande organisationer:

 • Små och medelstora företag, enligt EU:s definition, kan beviljas bidrag med upp till 50 procent av sina kostnader.
 • Stora företag kan beviljas bidrag med upp till 30 procent av sina kostnader.
 • Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan beviljas bidrag med upp till 100 procent av sina kostnader.

Vi finansierar högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för de deltagande organisationerna.

Så går det till

Inom klustren anordnas projektutlysningar i två steg som publiceras på klustrens respektive webbplatser. Finansiering söks i första steget från respektive EUREKA-kluster och i andra steget från oss. Projektförslagens innehåll utvärderas först på internationell nivå av respektive EUREKA-kluster. Därefter behandlas och utvärderas ansökningarna på nationellt plan.

 1. Hitta en öppen utlysning hos ett EUREKA kluster. 
 2. Hitta samarbetspartners och forma ett internationellt konsortium under nätverksdagar och matchmaking events. 
 3. Skicka en skiss på projektansökan (PO – projectoutline) till klustret och till Vinnovas kontaktperson för det relevanta klustret.
 4. Klustret och Vinnova utvärderar ansökan. 
 5. Fullständiga projektansökan (FPP – full projectproposal) skickas till klustret. Observera att du inte får påbörja projektet innan ansökan lämnas in och den har blivit godkänd. 
 6. Klustret och Vinnova utvärderar ansökan. De projekt som bedöms positivt får en EUREKA Label
 7. Skicka in en svensk ansökan om finansiering till Vinnova. Det svenska konsortiet intervjuas på Vinnova 
 8. Vinnova tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Projektstart när minst två länder har beviljat finansiering

Frågor?

Ta gärna kontakt med någon av de olika klustrens kontaktpersoner.

Frédéric Pillot

Handläggare

+46 8 473 32 01

Jessica Svennebring

Handläggare

+46 8 473 31 34

Fredrik Weisner

Handläggare

+46 8 473 31 80

Sanja Sain Strömberg

Handläggare

Andreas Allström

Handläggare

+46 8 473 30 93

Andreas Aurelius

Enhetschef

+46 8 473 30 87

Ida Langborg

Handläggare

+46 8 473 30 77

Tero Stjernstoft

Handläggare

+46 8 473 32 96

Finansiering inom EUREKA kluster

Här kan du se vilka kluster som har utlysningar just nu.

<p>Här kan du se samtliga ansökningsomgångar inom EUREKA Kluster medfinansiering.</p>

Senast uppdaterad 2 mars 2020

Sidansvarig: Jessica Svennebring

Statistik för sidan