Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Inom Eurostar kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostar tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30 procent av alla sökande har fått finansiering.

Vad kan jag söka medel för?

Du kan söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt. Projekt inom life science får göra undantag för kliniska studier. Projekten kan pågå i högst tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer.

Vem kan söka?

Eurostars vänder sig främst till små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor. Projektet måste koordineras av företaget, men även stora företag, akademi och forskningsinstitut kan delta.

Läs EU:s definition av små och stora företag på Eurostars webbplats

För att säkerställa betalningsförmågan hos små och medelstora företag krävs det att företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan.

Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ser därför positivt på projekt där både kvinnor och män tar del av bidraget och medverkar aktivt. har också som mål att öka kvinnligt deltagande. Vi vill också öka deltagandet från aktörer som inte sökt internationell finansiering innan.

Hur mycket kan jag söka?

Du kan söka högst fem miljoner kronor. Om projektet saknar ett svensk litet eller medelstort företag kan du söka högst två miljoner kronor.

  • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag för 50 procent av sina kostnader.
  • Stora företag kan söka bidrag för 30 procent av sina kostnader.
  • Universitet, högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag för 70 procent av sina kostnader.

Internationellt resebidrag

Små och medelstora företag kan också söka vårt resebidrag för de kostnader som uppkommer i samband med internationella resor. Syftet med resorna ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt EUREKA Eurostars.

Kriterier för resebidrag

Så här ansöker du

1. Försäkra dig om att du har rätt till bidrag

Börja med att läsa igenom Eurostars regler för deltagande, Eligibility Guidelines, för att försäkra dig om att du har rätt till bidrag.

Eligibility guidelines på EUREKAs webbplats

EU:s definition på små och medelstora företag

2. Kontakta samarbetspartners

Identifiera och kontakta internationella samarbetspartners.

3. Kontakta supportkontoret

Ta kontakt med supportkontoret för att få hjälp med hur du söker finansiering på bästa sätt. Du kan också kontakta någon av de nationella kontaktpersonerna för Eurostars hos oss på Vinnova.

Supportkontoret för små och medelstora företag som vill söka EU-bidrag

4. Besök samarbetsparter (frivillig)

Du kan söka resebidrag för att finansiera resan till samarbetspartnern.

5. Läs kraven för ansökan

Läs anvisningen för hur du ska skriva ansökan.

Instruktioner för ansökan på Eurostars webbplats

6. Skicka ansökan till EUREKA

Skicka in din ansökan till EUREKAs sekretariat i Bryssel. Sekretariatet gör en bedömning om huruvida ditt projekt ska få finansiering eller ej.

7. Vi kontaktar dig

Om EUREKAs sekretariat godkänner din ansökan kommer vi att kontakta dig för att söka finansiering för de svenska parterna hos oss.

Läs mer om Eurostars

Finansiering inom Eurostars

Sök medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden.

Frågor?

Ta gärna kontakt med supportkontoret eller någon av Vinnovas handläggare för Eurostars om du har frågor.

Peter Lindberg

Programledare EUREKA/EUROSTAR

+46 8 473 31 93

peter.lindberg@vinnova.se

Elisabet Nielsen

Nationell Projektkoordinator för EUREKA

+46 8 473 31 07

elisabet.nielsen@vinnova.se

Lars Gustafsson

Handläggare

+46 8 473 32 12

lars.gustafsson@vinnova.se

Lars Nybom

Handläggare

+46 8 473 31 23

lars.nybom@vinnova.se

Tero Stjernstoft

Handläggare

+46 8 473 32 96

tero.stjernstoft@vinnova.se

Anna Tegnesjö

Handläggare

+46 8 473 31 62

anna.tegnesjo@vinnova.se

Jonas Tranell

Handläggare

+46 8 473 30 73

jonas.tranell@vinnova.se