Grundorsaksanalys och maskininlärning

Syftet med detta projekt är att studera, analysera och utveckla metoder för maskininlärning. Detta ska sedan användas för att automatisera processen att identifiera och härleda grundorsaker till fel och kvalitetsavvikelser i tillverkningsprocessen.

Grundorsaker till fel och avvikelser i tillverkande industri identifieras idag vanligtvis med hjälp av expertkunskap specifikt utvecklad vid respektive produktionsanläggning. Personalens erfarenhet utgör ofta grunden för att beskriva orsak-verkan samband mellan olika processteg och deras relation till uppkomna fel och avvikelser. Därefter används manuella metoder för att hitta grundorsaker till observerade problem. Det gör att processen ofta blir väldigt personberoende och därför ömtålig och riskfull.

Projektet kommer att utveckla metoder baserade på maskininlärning för att automatisera processen att identifiera och härleda grundorsaker till fel och kvalitetsavvikelser i tillverkningsprocesser. Den automatiserade processen kan sedan användas för att överföra kunskap mellan tillverkningsanläggningar och för att säkra kunskapen för framtida användning.

Processen bygger på att digitalisera företagens expertkunskap och använda den tillsammans med sensordata i metoder för maskininlärning. Eftersom manuell identifiering och åtgärder för att eliminera grundorsaker till problem ersätts med en automatiserad process kan tillverkningstakten öka.

Metoderna som utvecklas i projektet kommer att vara generiska, modulbaserade och enkla att utvidga för att också täcka andra industritillämpningar där grundorsaksanalys är viktigt för att upprätthålla hög kvalité och produktionstakt. Tillämpning av metoderna på specifika användarfall kommer att visa på resultatens användbarhet liksom mjukvarudemonstratorn som kommer att underlätta demonstration av det framtagna ramverket.

Projektet genomförs av Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik tillsammans med SKF, Chalmers tekniska högskola och Flexlink.

Kontakt

För mer information, kontakta projektledaren Mats Jirstrand

Mats Jirstrand

Projektledare

Senast uppdaterad 10 oktober 2018

Statistik för sidan