Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30 procent av alla sökande har fått finansiering.

Vad kan jag söka medel för?

Du kan söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt. Projekt inom life science får göra undantag för kliniska studier. Projekten kan pågå i högst tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer.

Vem kan söka?

Eurostars vänder sig främst till små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor. Projektet måste koordineras av företaget, men även stora företag, akademi och forskningsinstitut kan delta.

Läs EU:s definition av små och stora företag på Eurostars webbplats

För att säkerställa betalningsförmågan hos små och medelstora företag krävs det att företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan.

Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ser därför positivt på projekt där både kvinnor och män tar del av bidraget och medverkar aktivt. har också som mål att öka kvinnligt deltagande. Vi vill också öka deltagandet från aktörer som inte sökt internationell finansiering innan.

Hur mycket kan jag söka?

Du kan söka högst fem miljoner kronor. Om projektet saknar ett svensk litet eller medelstort företag kan du söka högst två miljoner kronor.

  • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag för 50 procent av sina kostnader.
  • Stora företag kan söka bidrag för 30 procent av sina kostnader.
  • Universitet, högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag för 70 procent av sina kostnader.

 

Så här ansöker du

1. Försäkra dig om att du har rätt till bidrag

Börja med att läsa igenom Eurostars regler för deltagande, Eligibility Guidelines, för att försäkra dig om att du har rätt till bidrag.

Eligibility guidelines på EUREKAs webbplats

EU:s definition på små och medelstora företag

2. Kontakta samarbetspartners

Identifiera och kontakta internationella samarbetspartners.

3. Kontakta supportkontoret

Ta kontakt med supportkontoret för att få hjälp med hur du söker finansiering på bästa sätt. Du kan också kontakta någon av de nationella kontaktpersonerna för Eurostars hos oss på Vinnova.

Supportkontoret för små och medelstora företag som vill söka EU-bidrag

4. Läs kraven för ansökan

Läs anvisningen för hur du ska skriva ansökan.

Instruktioner för ansökan på Eurostars webbplats

5. Skicka ansökan till EUREKA

Skicka in din ansökan till EUREKAs sekretariat i Bryssel. Sekretariatet gör en bedömning om huruvida ditt projekt ska få finansiering eller ej.

6. Vi kontaktar dig

Om EUREKAs sekretariat godkänner din ansökan kommer vi att kontakta dig för att söka finansiering för de svenska parterna hos oss.

Läs mer om Eurostars

Filmer om finansieringsmöjligheter

Den 27 april 2018 arrangerade Vinnova ett informationsmöte om europeiska program för forskning och innovation i små och medelstora företag och vilka finansieringsmöjligheter det finns för företag. Här kan du se de presentationer som hölls av Peter Lindberg på Vinnova och Sara Gunnerås från EUSME.

Peter Lindberg, Vinnova

Peter Lindberg, Vinnova, berättar om Eurostars – Internationella forsknings- och innovationsprojekt för små och medelstora företag.

Sara Gunnerås, EUSME

Sara Gunnerås, EUSME supportkontoret, berättar om hur små och medelstora företag kan få hjälp och stöd inför en ansökan till Horisont 2020.

Finansiering inom Eurostars

Open calls within this offer are listed below.

Frågor?

Ta gärna kontakt med supportkontoret eller någon av Vinnovas handläggare för Eurostars om du har frågor.

Lars Gustafsson

Programme manager

+46 8 473 32 12

Anna Tegnesjö

Programme manager

+46 8 473 31 62

Gunnar Sandberg

Programme manager

+46 8 454 64 45

Joanna Franzén

Programme manager

+46 8 473 30 54

Esa Stenberg

National Contact Point

+46 8 473 32 39

Last updated 1 July 2019   |   Page statistics