Tillgänglighetsdesign :

Innovationer inom universell utformning

Stängde 4 februari 2020

I det här erbjudandet vill vi ge möjligheter att utveckla och testa lösningar som stärker tillgängligheten inom städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att utveckla och testa lösningar som utifrån principen om universell utformning stärker tillgänglighet inom städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster.

Vem kan söka?

Alla juridiska personer, till exempel företag, ideella-, offentliga- och forskningsorganisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter där en av parterna är en behovsägare. Med behovsägare menas den organisation som ansvarar för att tillämpa och nyttiggöra lösningen som projektet tar fram.

Hur mycket kan ni söka?

Max 1,5 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vinnova vill med denna utlysning bidra till att, med mångfald som grund, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för alla oavsett behov, förutsättningar och funktionsförmåga.

  Universell utformning innebär att i utveckling av exempelvis verksamheter, miljöer och tjänster utgå från och designa för den mänskliga mångfalden och allas delaktighet.

  Att arbeta med universell utformning stärker förutsättningarna för ett samhälle som i möjligaste mån är tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön och bakgrund.

  Exempel på möjligt projektfokus är att öka förståelse för och stärka aktiv delaktighet av personer med funktionsnedsättning i processer kopplade till hur den fysiska miljön planeras, gestaltas eller används.

  Det kan även handla om att utifrån perspektivet universell utformning utveckla eller vidareutveckla tjänster kopplade till hur den fysiska miljön används.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gustav Malm

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 20

  Lena Dalsmyr

  Programassistent

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-04569

  Statistik för sidan