Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg:

Digitala hjälpmedel

Stängde 6 november 2019

Detta erbjudande är stängt sedan 6 november 2019. Digital teknik, när den är som bäst, gör livet enklare. Den är numera ett självklart inslag i samhället och en förutsättning för delaktighet. Med det här erbjudandet vill vi bidra till utvecklingen av innovativa digitala hjälpmedel som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att utveckla nya lösningar som ökar människors funktionsförmåga och undanröjer hinder för delaktighet, med hjälp av digital teknik

Vem kan söka?

Alla juridiska personer, till exempel företag, ideella organisationer, kommuner och landsting

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningen har en budget på 40 miljoner kronor. Den är öppen så länge det finns bidrag att söka, men senast till april 2020. Bedömning av ansökningar utförs vid flera olika tillfällen.

Viktiga datum

Detta erbjudande är stängt sedan 6 november 2019.

Vad handlar erbjudandet om?

Med det här erbjudandet vill vi bidra till utvecklingen av innovativa digitala hjälpmedel som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. Detta ska leda till att fler får en meningsfull och aktiv fritid samt möjlighet att studera och arbeta, och därmed bidra till bättre hälsa.

Vi uppmuntrar delning av data, kunskap, metoder och idéer, och att aktörerna öppnar sina produkter för externa modifieringar eller på annat sätt skapar möjlighet för innovationer även i nästa led.

Det är viktigt att användare med behov av stöd får ta del av den senaste tekniska utvecklingen. Vi välkomnar därför särskilt projekt som använder sig av spetsteknik.

Utlysningen har två teman:

 • Idrott och fritid
 • Arbetsliv och skola

Aktiviteter det går att söka finansiering för

Målet för projektet ska vara att ta fram ett digitalt hjälpmedel som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet.

Projektet ska utveckla en prototyp eller lösning som ska kunna demonstreras vid projekttidens slut. Vinnova planerar ett event då dessa kan visas upp. Lösningen som tas fram ska skapa nytta; ekonomiskt eller i form av annat värde för behovsägarna.

Projekttiden får vara upp till 15 månader. Erbjudandet vänder sig alltså inte till långsiktiga forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Vi välkomnar särskilt projekt som använder sig av spetsteknik. Det kan handla om artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), datorspel, simulering och automation. En användares förmågor går att förstärka på många sätt, till exempel genom ny kroppsburen teknik eller genom att inkludera sensorer i befintliga hjälpmedel.

Exempel på lösningar som skulle kunna tas fram inom ramen för utlysningen är:

 • uppkopplade mobila hjälpmedel
 • röstinteraktion för specifika situationer
 • minneshjälpmedel
 • kognitiva stöd
 • digital anpassning av befintliga hjälpmedel
 • öppna delade resurser (till exempel ritningar och 3D-modeller)
 • stöd för att bygga bättre egna modifierbara hjälpmedel.

Krav på konstellationens uppbyggnad

Sökande kan utveckla hjälpmedel, vara behovsägare eller agera som intermediär. En behovsägare är den som lösningen är till för att hjälpa, till exempel användare, anhöriga eller patientorganisationer. Behovsägarens roll är att säkerställa att lösningen svarar mot ett verkligt behov. Behovsägarens engagemang i projektet är mycket viktigt och utgör också ett bedömningskriterium. Projekt som saknar tydlig medverkan av behovsägare lämpar sig inte för den här utlysningen.

En intermediär kan genom en öppen aktivitet, till exempel ett hackathon eller en innovationstävling eller genom att upplåta utrustning och lokaler, möjliggöra för behovsägare att utveckla nya eller förbättrade hjälpmedel.

Vinnova uppmuntrar nya samarbeten och engagemang från aktörer i branscher som traditionellt inte utvecklar hjälpmedel. Exempel på sådana samarbeten skulle kunna vara ett företag i textilbranschen och anhöriga, ett makerspace och användare, hjälpmedelsföretag och experter på artificiell intelligens.

Hur mycket finansiering kan ni söka och få?

Vårt mål är en bred portfölj med projekt av olika storlek, olika typer av aktörer som på olika sätt tar fram lösningar för olika behov inom ramen för utlysningens teman. Vi bedömer hur storleken på det sökta bidraget står i proportion till den nytta projektet kan tänkas generera.

Stödnivån är Vinnovas bidrag i procent av respektive projektparts stödberättigande kostnader. Den maximala stödnivån i den här utlysningen är för:

 • små företag – upp till 60 procent
 • medelstora företag – upp till 50 procent
 • stora företag – upp till 40 procent
 • offentliga organisationer och forskningsorganisationer – upp till 80 procent i deras icke-ekonomiska verksamhet
 • ekonomiska och ideella föreningar – upp till 100 procent, förutsatt att de kan ta emot försumbart stöd, även kallat stöd av mindre betydelse

Uppdaterad information om stödnivåer för bidrag

Observera att vi har uppdaterat utlysningstexten med information om att både ekonomiska och ideella föreningar kan få försumbart stöd och därmed söka bidrag med upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader. 

 

Fortsätt utforska erbjudandet på Facebook

För att sprida information om digitala hjälpmedel och vara en mötesplats för personer och organisationer har vi startat en Facebookgrupp. Här kan du ta del kunskap, verktyg, idéer och behov! 

Besök Facebookgruppen

Så här ansöker ni

I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formell krav. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten noga innan ni påbörjar ansökan.

För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

Ladda ner bilagor

Här kan ni ladda ner de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan.

Börja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

Detta händer när utlysningen stängt

När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

Vem kan läsa er ansökan?

Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

Frågor?

Om du har frågor om erbjudandet kontakta gärna någon av oss.

Linda Swirtun

Therese Porsklint

Administrativa frågor

4684733028

Houda Ghazar

Utlysningsansvarig

4684733029

Vinnovas IT-support

Tekniska frågor om Intressentportalen

+46 8 473 32 99

Finansierade projekt

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Tendo - Kroppsburet hjälpmedel som skapar självständighet och livskvalitet, genom intelligent robotteknologi Tendo AB 984 974 kr Pågående 2019-04603
Bipolar Self Management Assistant DAGNÅ UX KOMMUNIKATION AB 982 600 kr Pågående 2019-04624
Drömfångaren RIKSORGANISATIONEN UNGA REUMATIKER 562 100 kr Pågående 2019-01251
The (Gender Dysphoria) Voice Therapy Tool RISE Research Institutes of Sweden AB 960 000 kr Pågående 2019-04656
TriMo AKK LINNÉUNIVERSITETET 1 996 400 kr Pågående 2019-01285
Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm med träningsmiljö Posifon AB 745 000 kr Pågående 2019-01243
Intervju- och talarängslanträning i Virtual Reality Mimerse AB 1 008 000 kr Pågående 2019-04612
HJÄLPMEDEL FÖR SYNSKADADE SIMMARE Sveriges Riksidrottsförbund 350 000 kr Pågående 2019-04625
Digital ledsagning för synskadade i kollektivtrafiken RISE Research Institutes of Sweden AB 1 621 600 kr Pågående 2019-04652
Virtuella lärmiljöer för grupparbete mellan seende och svårt synskadade elever KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 880 999 kr Pågående 2019-04591

Vill du veta mer om satsningen?

Här hittar du mer information, filmer och inspiration kring Vinnovas satsning Digitala hjälpmedel.

<p>Digital teknik när den är som bäst, gör livet enklare och är en förutsättning för delaktighet. Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta?</p>

Diarienummer 2018-03985

Statistik för sidan