Utvärdering och uppskalning av enzymteknik för industriellt relevanta lignocellulosaråvaror

Diarienummer
Koordinator RISE PROCESSUM AB - RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 962 912 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Målet med projektet var att utvärdera och skala upp en ny enzymteknik för industriellt relevanta lignocellulosaråvaror. Ett flertal olika "Cellulosome-komplex" utvärderades på förbehandlad Svensk vedråvara och jämfördes med befintliga kommersiella enzymeblandningar. Utvalda enzymer uttrycktes i E. coli och optimering av enzymproduktion genomfördes i parallella bioreaktorer. Möjligheten att förbättra befintliga kommersiella enzymblandningar med tillsatser av olika "Cellulosome-komplex" resulterade dock endast i måttliga förbättringar för råvaran som användes.

Resultat och förväntade effekter

Tillsats av olika "Cellulosome-komplex" vid enzymatisk hydrolys av förbehandlad vedråvara resulterade endast i måttliga förbättringar (ökat sockerutbyte). Teknikkonceptet i dess nuvarande utformning anses därför inte vara ekonomiskt försvarbart att implementera i industriell skala. Projektet resulterade dock i ny kunskap, erfarenhet och tekniköverföring mellan parterna. En grund har också lagts för vidare transnationellt samarbete mellan Weizmann-institutet/Yeda (Israel) och RISE/Sekab (Sverige) via ett besök samt ett flertal bra möten under projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med ett besök och uppstartsmöte på Weizmann-institutet i Israel. Material, förbehandlad vedråvara från Sverige och olika gen-konstrukt från Israel, utbyttes mellan parterna och ett omfattande laborativt arbete genomfördes. Tyvärr visade arbetet i labbskala endast på måttlig positiv effekt för teknikkonceptet. Den planerade uppskalningen till pilotskala samt en detaljerad teknisk-ekonomisk utvärdering för industriell implementering uteblev därför. Samarbetet och kommunikationen mellan parterna fungerade dock mycket bra under projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 maj 2020

Diarienummer 2018-04700

Statistik för sidan