SPIRHA - Svenskt Program för Innovation för Rationell och Hållbar Antibiotikatillgång

Diarienummer 2018-04196
Koordinator FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN - Folkhälsomyndigheten, Solna
Bidrag från Vinnova 1 498 145 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Varje år dör omkring 700 000 människor globalt av infektioner orsakade av bakterier som är resistenta mot antibiotika, denna siffra kan öka till 10 miljoner år 2050. För att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens måste vi snarast hitta en balans mellan tillgång och efterfrågan på antibiotika, hushålla med de antibiotika vi har att tillgå samt hitta nya strategier och alternativa sätt att behandla infektioner. SPIRHA syftar till att skapa en dynamisk samverkansform där aktörer från alla delar av samhället kan bidra till en konkret och mätbar Vision som inspirerar till storverk.

Förväntade effekter och resultat

SPIRHA avser skapa en bredare plattform än andra pågående initiativ inom området och med fokus på innovation och implementering snarare än grundforskning. Relevanta partners arbetar för att uppfylla olika delmål genom innovationsprojekt, vilka över tid tillsammans leder till en långsiktigt hållbar tillgång till effektiva antibiotika.

Planerat upplägg och genomförande

SPIRHA leds av Folkhälsomyndigheten och RISE, även Strama och ReAct ingår i projektteamet vid uppstarten. Genom att utgå från ett mindre team bestående av kunniga och oberoende parter kommer alla intressenter ges samma möjlighet att bidra i behovsanalysen och påverka Visionen. Ett komplext problem som antibiotikaresistens fordrar en agil samverkansform där prioriteringar kan ändras och nya aktörer bli relevanta för olika delar av genomförandet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.