Patientmedverkan för kroniskt sjuka patienter

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Under projektets gång har intressenter inom området patientmedverkan kontaktats för att identifiera behovsägare och lösningsägare samt deras behov. Dialog har förts kring samverkansmodeller och förväntade resultat hos näringslivet samt möjligheter till kliniska utvärderingar hos olika vårdgivare. Ett antal arbetspaket har skapats med minst en vårdgivare, minst en patientgrupp samt minst två industripartner utan tidigare samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat och skapat en ny konstellation av patientgrupper, vårdgivare, forskare och företag som nu är villiga att samverka i ett B-projekt. En B-ansökan skrivs för ett projekt som ska drivas som ett iterativt förbättringsarbete där verktygen inom varje arbetspaket (6 st) utvärderas och analyseras vid återkommande workshops. I B-ansökan har CTMH föreslagit strukturer och metoder som behövs för att driva en över tiden återkommande dialog mellan behovs- och lösningsägare.

Upplägg och genomförande

Att organisera tvärprofessionella workshops har visat sig väldigt fruktsamt. Genomförda speed dating och möten ledde till ett antal behovsstyrda arbetspaket. Lösningsägare har identifierats och kompletterat projektet för att i fas B testa/utvärdera en bred flora teknologier i olika stadier av utveckling, olika delar av vården för olika sjukdomsgrupper. Detta ska leda till system och verktyg för patientmedverkan som är flexibla, expanderbara och öppna för innovativ företagsamhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.