Ökad funktionalitet av metalliska material från additiv tillverkning genom ytmodifiering

Diarienummer 2018-00754
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi - Ångström
Bidrag från Vinnova 186 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektet är ett samarbete mellan akademi och industri som syftar till att utveckla nya metoder för att öka funktionaliteten på metalliska material tillverkade med additiv tillverkning (”3D-printning”). Detta kommer ske genom att ytmodifiering av material, i olika processteg. Målet med projektet är att de utvecklade metoderna ska kunna skapa ett mervärde för komponenter och material tillverkade i svensk industri, samt skapa en grund för fördjupat samarbete mellan akademi och industri.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projekt förväntas leda till fortsatt samarbete inom projektets område, samt även ge mer direkt tillämpbara resultat, då genererad kunskap och processer direkt kommer kunna tillämpas på industriellt i utveckling av nya produkter med ett ökat mervärde. Projektet förväntas även leda till publicering av resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att på deltid placera en forskare från oorganisk kemi, Uppsala universitet, vid Sandvik machining solutions center för additiv tillverkning i Sandviken för att dra nytta av båda parters kompetenser och resurser. Ytmodifiering utgör det ena benet på det föreslagna projektet. Det andra benet är karaktärisering av ytor, för att kunna utvärdera och förstå de ytmodifieringar som gjorts. Projektet startas upp under hösten 2018, för att vara som mest aktivt under våren 2019.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.