Nano-scale characterization of ore minerals for an optimized metal extraction process (NanoORE)

Diarienummer 2018-04426
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd. Geovetenskap och Miljötekniik
Bidrag från Vinnova 469 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Det här projektet avser att testa om synkrotron-baserade tekniker kan användas inom gruvindustrin för att förbättra karakteriseringen av spårelement i malmprover. Med en förbättrad karakterisering kan potentiellt metallutbytet öka vilket skulle medföra en mer hållbar gruvdrift. Ett annat viktigt mål för projektet är att introducera svensk gruvindustri, genom Boliden som är en de största metallproducenterna i Europa, till de analytiska möjligheterna hos en synkrotron-anläggning.

Förväntade effekter och resultat

Projektparterna Luleå tekniska universitet och Boliden Mineral kommer att testa hur en vanlig karakteriseringsmetod för malmmineral och spårelement, automatiserad mineralogi, står sig mot en mer avancerad analys som synkrotron-baserad mikro-XRF. En positiv effekt från projektet, om testerna är lyckosamma ur ett industriperspektiv, är att antalet potentiella användare av synkrotron-faciliteter ökar i och med att ytterligare en viktig basindustri medvetandegörs om kapaciteten hos en synkrotron.

Planerat upplägg och genomförande

Proverna som kommer att användas i detta projekt har redan karakteriserats med automatiserad mineralogi i ett pågående CAMM2-doktorandprojekt. Lämpliga prover väljs ut för synkrotronanalys, utifrån diskussioner med forskare vid MAX IV eller alternativ internationell synkrotron. Efter att mikro-XRF har utförts vid synkrotronen, kommer data att utvärderas. Industriparten kommer att vara aktiv i alla steg i projektet, så att kunskap om synkrotrontekniker överförs från expertanvändare till industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.