Innovativt och effektivt insamlings- och materialåtervinningssystem för plast från byggsektorn

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Det långsiktiga målet är att utveckla ett återvinningssystem för plastavfall från byggsektorn. Målet med projekt A var att identifiera vilken utveckling som måste till för att få igång systemet samt att utöka konstellationen för att komma vidare i arbetet. Ett antal utvecklingsbehov har identifierats och dessa ligger till grund för planering av projekt B. Denna fas kommer att baseras på en rad fallstudier och inkludera en sektorsövergripande konstellationen med alla viktiga parter representerade

Resultat och förväntade effekter

Vi har funnit att det finns ett stort intresse att få igång ett återvinningssystem för plast från byggsektorn. Byggsektorn vill minska sin miljöbelastning och plastbranschen öka andelen återvunnen råvara. Ett antal frågor behöver dock utredas för att systemet ska bli resurseffektivt samt ekonomiskt och miljömässigt hållbart; t.ex. rivningsteknik, logistik, upparbetning, kvalitetssäkring, kunskap om kvalitet och kvantitet samt finansiering av systemet. Dessa aspekter kommer att adresseras i fas B

Upplägg och genomförande

Projekt A omfattade - en omvärldsanalys - en aktörsanalys (intervjuer och workshops) för identifiering av hinder och möjligheter för olika aktörer i ett återvinningssystem: bygg-, riv-, fastighets-, avfalls-, återvinnings- och plastbolag samt myndigheter - en fallstudie där plastavfallsflödet från ett ombyggnadsprojekt studerades Med detta upplägg kunde de viktigaste utvecklingsbehoven för att få igång ett plaståtervinningssystem kartläggas och konstellationen inför det fortsatta arbetet utvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02788

Statistik för sidan