Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fragmentscreening för ett humant onkologirelaterat protein med hjälp av röntgenkristallografi vid MAX IV

Diarienummer
Koordinator Sprint Bioscience AB - SprintBioscience
Bidrag från Vinnova 392 202 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – våren 2019
Slutrapport 2019-02567_SprintBioscience.pdf(pdf, 344 kB) (In English)

Syfte och mål

I detta projekt fick Sprint Bioscience vägledning och stöd av FragMAX platform vid strålröret BioMAX (MAX IV) för att skaffa den expertis som krävs för att använda röntgenkristallografi-baserad fragmentscreening (XFS). Resultatet syftar till att identifiera nya utgångspunkter för kemiprogrammet i ett onkologirelaterat projekt. Alla mål uppnåddes framgångsrikt: screeningskampanjen och dataanalyen utfördes enligt modernaste metoder och en stor uppsättning nya utgångspunkter erhölls för målproteinet.

Resultat och förväntade effekter

Ett fragmentbibliotek med egenskaper lämpliga för XFS har specialdesignats av Sprint Bioscience för detta projekt. Kristallsystemet har optimerats för att uppfylla kraven på kapacitet och kvalitet. De verktyg som var tillgängliga vid BioMAX gjorde det möjligt att utföra XFS-kampanjen (inklusive analys) på något mer än en vecka. Analys med hjälp av arbetsmetodik utvecklad av FragMAX gav en hög träfffrekvens på cirka 20%. Resultatet kommer användas i Sprint Bioscience kemiprogram.

Upplägg och genomförande

Detta projekt delades in i tre kompletterande faser: biblioteksskapande, optimering av kristallsystemet, XFS-kampanj. Medan de två första faserna kunde överlappa i tid, var det viktigt att båda var klara innan den sista började. Projektet anses vara totalt sett mycket framgångsrikt och varje fas höll tidslinjerna. Vi har också identifierat förbättringsmöjligheter som kan införas i framtida XFS-kampanjer för att ytterligare öka antalet bindande fragment.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juli 2020

Diarienummer 2019-02567

Statistik för sidan