Fragmentscreening för ett humant onkologirelaterat protein med hjälp av röntgenkristallografi vid MAX IV

Diarienummer
Koordinator Sprint Bioscience AB - SprintBioscience
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – våren 2019

Syfte och mål

För att nå framgång med ett fragment-baserat läkemedelsutvecklingsprojekt är antalet och mångfalden hos molekylerna som identifierats som bindare ("hits") till målproteinet av största vikt. För att öka chanserna att identifiera fler hits vid screening kommer Sprint Bioscience implementera röntgenkristallografi som en fragmentscreeningmetod (XFS) i sin teknologiportfölj med stöd av strålröret BioMAX på MAX IV. Ett nytt bibliotek med små molekyler (fragment) med hög löslighet kommer att skapas och tekniken kommer att utvärderas på ett onkologirelaterat målprotein.

Förväntade effekter och resultat

Tack vare detta samarbete med MAX IV kommer Sprint Bioscience att få värdefull kunskap om XFS så att bolagets framtida projekt kan dra fördel av ett sådant arbetssätt. Det fragmentbibliotek som kommer att tas fram för detta projekt blir en tillgång för Sprint Bioscience och kommer att användas i kommande projekt som är lämpade för sådana studier. Resultaten från detta pilotprojekt inom XFS kommer också att kunna ge nya hits vilket kan påskynda utvecklingen av en klinisk läkemedelskandidat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet olika delar kommer att involvera båda parter, Sprint Bioscience och MAX IV. Den första delen kommer att bestå av design av fragmentbiblioteket. En förutsättning för ett XFS-projekt är att målproteinet kan ge högkvalitativa kristaller. De existerande kristallisationsförhållandena för målproteinet kommer att optimeras i den andra delen av projektet. I den tredje delen kommer vi screena målproteinet och analys av resultaten kommer att utföras med hjälp av processer utvecklade av MAX IV. Data som behövs i projektets andra och tredje del kommer samlas in på BioMAX.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 januari 2020

Diarienummer 2019-02567

Statistik för sidan