Effect of hydration level on protein thermal stability

Diarienummer
Koordinator Malmö universitet - Department of Biomedical Science
Bidrag från Vinnova 463 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förstå sambandet mellan nivån av vattenhalt i fasta formuleringar av terapeutiska proteiner och deras termiska stabilitet. För att göra det, föreslår vi två typer av röntgenstrålningsperiment (SAXS och WAXS) för undersökning av strukturella förändringar i ett rekombinant terapeutiskt protein under värmeinducerad denaturering vid olika fuktnivåer. Genom att kombinera SAXS och WAXS planerar vi att klarlägga de övergripande strukturella förändringarna vid värmeinducerad denaturering av proteiner samt deras lokala strukturförändringar.

Förväntade effekter och resultat

Dessa viktiga studier kommer att göra det möjligt för oss att undersöka förhållandet mellan proteinstruktur och fukt i förhållande till termisk stabilitet. Mekanismen bakom stabilisering av proteiner med tillsatsämnen och förhållandet till hydratiseringsnivån diskuteras fortfarande efter årtionden av forskning. Det är välkänt att vattenhalt är viktig för stabilitet av torra proteinläkemedel men inte vilka nivåer som är kritiska och inte heller mekanismen. Ny användning av röntgenteknik kommer stödja vetenskapsbaserad utveckling av proteinläkemedel med hög stabilitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektaktiviteterna innefattar framställning av serier av proteinformuleringar med vissa fuktnivåer med efterföljande röntgenstudier av dessa formuleringar. Röntgenstrålningsexperimenten kommer att utföras på synkrotronanläggningar i Hamburg (Tyskland). Två omgångar av röntgenstudier planeras: en år 2018 och en år 2019. Resultaten av dessa experiment kommer att utvärderas i samarbete mellan Malmö Universitet, Swedish Orphan Biovitrum AB, RISE och MAX IV. Parterna samarbetar redan i andra projekt vilket utvärdering av ny teknik kommer stärka.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 oktober 2018

Diarienummer 2018-03266

Statistik för sidan