DaDeS: Data-driven Decision Support

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 707 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Integrationen av Recorded Futures analysmotor och NDSSLs infrastruktur för simulering har påbörjats, liksom utvecklingen beslutsstödssystem för affärsutveckling hos Volvo, för utveckling av hållbara stad hos Trafikkontoret Göteborg och för beredskapsplanering och effektiv respons på hot om pandemiska sjukdomar hos Socialstyrelsen. Två unika tekniker för avancerad datahantering, så kallad ´Big Data´, har fastlagts. Till dessa har nu identifierats tre sektorsövergripande tillämpningsområden.

Resultat och förväntade effekter

Med ledning av Dr. Ulf Essler vid Svenska Innovationsinstitutet AB har workshops 17 februari, 8 mars och 28-29 mars genomförts där konsortiebildningen genomförts, konsortiekontraktet accepterats samt arbetsorganisation och arbetsprocesser i en fas B utvecklats. Bland annat har användning av ´people mobility´ för effektiv kunskaps- och tekniköverföring bestämts, och för att skapa en efterfrågedriven projekt har projektet användare/kunder (Volvo, Socialstyrelsen) formerat en egen enhet.

Upplägg och genomförande

Det som återstår att göra är att klargöra integrerade värdekedjor - vem som skapar värde, för vem och till vilken kostnad. Utveckling och integrationen av teknikverktyg i operativ verksamhet beräknas ta två till tre år. Transport: utveckla modeller baserade på data från Trafikkontoret och använda i ett realtidssystem med Volvo. Syfte är att reducera bränslekonsumtion och utsläpp i stadstrafiken. Hälsa: utveckla stadsmodeller för ´contingency planning´ vad gäller pandemihot. Data från Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att användas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02546

Statistik för sidan