Biodiversitet som verktyg i stadsutvecklingen

Diarienummer 2011-02654
Koordinator U&W you&we Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Genomfört
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Mål: Konstellationsbyggande med möten och seminarier. Uppfyllelse: Projektet har genomfört en rad interna och externa möten med forskare, byggaktörer och planerare. Ett stort intresse har väckts, både hos projektpartners och externa. Ett drygt 100-tal studier har identifierats och studerats. En betydande kunskapsuppbyggnad har kunnat ske samtidigt som metodutveckling har bedrivits.

Resultat och förväntade effekter

Konstellationen kan formera sig i ett internationellt trippel helix-upplägg med Sverige och Brasilien. Idékonceptet har studerats och har kunnat utvecklas genom litteraturstudier samt i en jämförande studie mellan de fyra deltagande städerna (Stockholm, Malmö, Fortaleza och Curitiba).

Upplägg och genomförande

Forskare, kommunala planerare, myndighetsinstitutioner och företagare i Sverige och Brasilien har bidragit till analyser och metodutveckling i olika forum som möten, studiebesök och workshops. Frågorna har också kommunicerats externt till aktörer och intressenter i hållbart byggande och stadsutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.