Arena - ramverk för cirkulär omställning i Halland

Diarienummer 2018-04706
Koordinator Varbergs kommun - Näringslivs- och destinationskontoret NOD
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Varbergs Kommun skall tillsammans med RISE institutet arbeta för att höja kunskapsnivån om cirkulär ekonomi hos kommun,medborgare och näringsliv samt utreda förutsättningarna för en regional arena där samhällets intressenter kan mötas och samverka för cirkulär omställning. Leveransen från projektet innebär en färdplan för etablering av en arena med ansatsen ”Västkustens centrum för cirkulära affärsinnovationer”. Omställningen till cirkulär ekonomi ligger helt i linje med Varbergs kommuns vision och Region Hallands ledord - att skapa den bästa livsplatsen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer i förlängningen ge affärsnytta genom att bidra till mer livskraftiga företag med ökad konkurrensmöjlighet och som påbörjat sin omställning till cirkulära affärsmodeller. Vi kommer att lyfta fram goda förebilder för att inspirera andra att satsa på hållbarhet. Den potentiella samhällsnyttan ligger i att stimulera beteendeförändring och att minska konsumtionen. För Varbergs Kommun som organisation är det viktigt att fortsätta samhällsbyggnaden utifrån en stark hållbar dimension och att utveckla metoder och ramverk för ett mer resurseffektivt näringsliv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs av Varbergs Kommun i samarbete med RISE institutet. Medverkande projektpartners är 3 kommunala och 3 privata bolag med starkt hållbarhetsfokus. Som stöd har projektet en referensgrupp med bred kompetens inom hållbarhet, och vars nätverk kan vidga projektteamets arbete och sanktionera arbetet internt i både delar av kommunen och i företagsnätverk. Projektet är indelat i 5 faser; kartläggning, kunskapshöjande aktiviteter, cirkulära affärsmodeller, samverkansformer och resultatspridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.