8 ton society - cirkulär ekonomi från teori till praktik

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Samhällsbyggnad, cirkular ekonomi, hållbart samhälle
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

”8 ton society” bidra till beteendeförändring, stärkt handlingskraft och innovationer på nationell och kommunal nivå. Genom ökad kunskap och medvetenhet om svenska medborgares materialavtryck, åtgärder för att minska detta samt vikten av och möjligheterna i en cirkulär ekonomi. Genom att kartlägga, beräkna och visa material- och avfallsflöden på nationell och kommunal nivå, samt hur dessa kan förändras m.h.a. olika åtgärder i en mer cirkulär ekonomi, ges beslutsfattare och konsumenter förutsättningar att agera för ett minskat materialavtryck.

Förväntade effekter och resultat

Projektet inkluderar en kunskapsöversikt, beräkning av materialavtryck, cirkulära scenarier, workshops kring hållbarhets strategier, samt spridning på nationell och kommunal nivå. Genom att kartlägga material- och avfallsflöden på kommunal nivå, får även kommuner kunskap om, och möjlighet att, visa vägen för ett cirkulärt samhälle, tex genom att komplettera klimatstrategier och avfallsplaner med cirkulära handlingsplaner. Projektet bidra till beteendeförändring och handlingskraft för kommunerer och nationella myndigheter för mer cirkulärt och hållbar livsstil.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet sker i samverkan mellan forskare och städer/kommuner som vill underlätta för en mer resurseffektiv och cirkulärt samhälle. För en hållbar livsstil behövs lösningar och strategier på nationell och kommunal nivå. Genomförande av projektet sker i fem olika arbetspaket. WP 1 Kunskapsöversikt materialavtryck inom livsmedel, mobilitet och boende WP 2 Modell och beräkning - Lifestyle Material Footprint LMF WP 3 Scenarieanalys med nationella och lokala initiativ WP 4 Workshop och dialogmöte kring lokala åtgärder och strategiutveckling WP 5 Projektledning och kommunikation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04707

Statistik för sidan