Utgiven
2013-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2013:12
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-07-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
32
Författare
Sabina Rodén, Karin Hovlin & Karina Kight - Governo
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02207
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, EU, Internationell samverkan

Vinnova har sedan 2008 med hjälp av nationella medel finansierat det svenska deltagandet i EUs samarbetsprogram inom informations- och kommunikationsområdet.

Lissabonfördragets artikel 187 möjliggjorde etableringen av Joint Technology Initiatives (JTI). De har, under EUs sjunde ramprogram, varit ett instrument för finansiering av forskning via offentliga-privata partnerskap. Sex olika JTI är utformade för att ge stöd till ett antal avgränsade teknikområden. Det är stora strategiska europeiska samarbetsprogram som ska fokusera och kraftsamla Europas resurser på viktiga industriella områden. Två av dessa JTI är ARTEMIS, inom området inbyggda och software intensiva system och ENIAC, inom området nano-elektroniska system. I samband med starten av det nya ramprogrammet Horisont 2020 kommer en sammanslagning ske och ett nytt initiativ starta under namnet Electronic Components and System for European Leadership - ECSEL.

Mellan 2008-2013 har Vinnova investerat ca.240 miljoner kronor i nationell finansiering av ett 100-tal svenska deltagare i ARTEMIS- och ENIAC-projekt. Tillsammans med EU-kommissionens bidrag kunde de svenska aktörerna erhålla ca 360 miljoner kronor i offentlig finansiering. Inför starten av det kommande programmet ECSEL ville Vinnova följa upp och dra lärdomar av de erfarenheter och resultat som det svenska deltagandet i ARTEMIS och ENIAC. I denna rapport redovisas resultatet från den utvärderingen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (587 kB)