Välkommen Ombord

Diarienummer
Koordinator VERIDICT AB
Bidrag från Vinnova 2 620 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Syfte och mål

Detta projekt samlar aktörer från RKM, operatörsled och trafikmyndighet, med operativt och strategiskt ansvar för kollektivtrafiken, tillsammans med näringsliv och akademi, i syfte att bana väg för en accelererad svensk utveckling inom området crowdsourcing inom kollektivtrafiken - som tar sin utgångspunkt i reella förutsättningar och krav

Förväntade effekter och resultat

Genom att skapa förutsättningar för kollektivtrafikresenärer att medverka, dela data och interagera i realtid med det samlade kollektivtrafiksystemet från sina mobiltelefoner läggs grunden för ett betydande värdeskapande, i syfte att stärka kollektivtrafiken. Vidare skapas naturliga bryggor mot angränsande utvecklingsområden, där den uppkopplade resenären också står i centrum; inom kombinerade mobilitetstjänster och MaaS, transportautomatisering och AV, samt on-demand/last-mile transporter, för att nämna några.

Planerat upplägg och genomförande

Projektmålen är dels att etablera en gemensam kunskapsbild av verklighetens förutsättningar i kombination med de möjligheter som dessa nya tekniska koncept ger. Dels att göra en gemensam kravställan utifrån ett trafikutövarperspektiv. Dels att implementera önskvärda funktioner som pilot-tillämpning, i syfte att kunna verifiera teknisk genomförbarhet, möjliggöra praktisk utvärdering, samt lägga grund för fortsatt utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 maj 2020

Diarienummer 2018-03990

Statistik för sidan