Validering av en ny serie BET-bromodomänhämmare

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Sahlgrenska Cancer Center
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att skapa substanser som specifikt hämmar bromodomänerna BD1 och BD2 i BET proteiner och som skall utvecklas till nya läkemedel. I detta skede av projektet var målet att karakterisera en ny grupp av BET-hämmare med hjälp av cell-baserade analyser för att bestämma deras effektivitet. Detta arbete utfördes både på Göteborgs Universitet och på RGD. Innan Vinnova finansierade projektet hade de aktuella substanserna endast undersökts med hjälp av bindnings-analys in vitro.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av cell-baserade experiment kunde jag visa vilken läkemedelskandidat som hade BET-hämmande effekt i våra cellsystem. Resultaten visar vilka substanser som leder till förändringar i transkriptomet karakteristiska för BET-hämning, och om de orsakar cellcykelarrest och celldöd eller inte. Dessutom har försöken visat hur varje substans påverkar bindningen av individuella BRD proteiner till kromatin. Våra resultat gör det möjligt att gå vidare till nästa steg i utvecklingen av BET-hämmare.

Upplägg och genomförande

Karakteriseringen av de aktuella läkemedelskandidaterna utfördes I Myc-överuttryckande B lymphom cellinjer från mus. Cell viabilitet och effekt på cellcykel studerades med hjälp av Cell Titer Glow och FACS-analys. För att konfirmera att påverkan på cellcykeln beror på BET-hämning utfördes qPCR för gener som enligt tidigare publikationer är specifika för BET-hämning. Slutligen testades ett urval av kandidaterna för sin förmåga att hämma individuella BRD proteiner från att binda till kromatin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03369

Statistik för sidan