Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

Diarienummer 2016-04764
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK
Bidrag från Vinnova 1 320 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla metodik för identifikation och tillståndsbedömning av broar utanför det allmänna vägnätet samt former för effektiv upphandling av nybyggnad, reinvestering och reparation av dessa. Nyttan uppstår i form av ökad produktivitet i transportarbetet, ökad kunskap hos väghållare, bättre upphandlingsunderlag, förtroendefulla samarbeten mellan väghållare och entreprenör samt bättre data i NVDB. I förlängningen skapas högre produktivitet i infrastrukturen. I ett samhällsperspektiv skapas hållbarare transporter.

Förväntade effekter och resultat

Effektmålet är att få till stånd fler projekt där broar repareras eller byggs för att få bort flaskhalsar i virkesflödet samt övrig tung trafik. Vid avslutat projekt avser vi kunna presentera effektiva processer för underhåll och förbättring som innebär en väsentlig rationalisering. Det inkluderar funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer inom transportinfrastrukturen framförallt på det perifera vägnätet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger vidare på bl.a. tidigare resultat från Skogforsk och FOI, vilka genomfört analyser där broar på enskilda och kommunala vägar kunnat identifieras i den nationella höjdmodellen. Projektet är indelat i delprojekten: Broidentifikation, Handledning broinspektion inklusive strategisk planering av åtgärd, Handledning upphandling brounderhåll och reinvestering, Kommunikation och informationskampanj samt Projektledning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.