Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklad broinfrastruktur för mer hållbara transporter

Diarienummer
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK
Bidrag från Vinnova 1 320 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att utveckla en metodik för identifikation av broar samt ge handledning kring förvaltning, tillståndsbedömning (inspektion) samt för effektiv upphandling av åtgärd (exempelvis reinvestering, reparation eller nybyggnation). Metodiken ska provas skarpt och utvärderas hos ett par större skogsföretag. Effektmålet är att få till stånd uppdaterade broregister samt fler projekt där broar på det enskilda vägnätet åtgärdas för att få bort begränsande flaskhalsar och öka säkerheten i transportsystemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram följande tre handledningar i broförvaltning, som fritt kan laddas ner från https://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/ Förvaltning En övergripande brohandledning Inspektion en handledning inom broförvaltning Upphandling En handledning inom broförvaltning Även studien om metodik för broidentifikation kan laddas ner från www.skogforsk.se. Studien visade att både kartdata och data från laserscanning kunde användas för att finna broar. Arbetet med laserdata var dock mer tidskrävande.

Upplägg och genomförande

Arbetet med fjärranalys har letts av Aron Davidsson, Skogforsk. Omfattande fältinventeringar gjordes för att utvärdera resultaten från metoderna. Handledningarna har tagits fram av Per Maxstadh på WSP. Dessa har testats i praktisk drift och utvecklats under projektets gång genom ett iterativt arbete med användarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04764

Statistik för sidan