Urbana ekosystemtjänster

Diarienummer 2012-01262
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 4 784 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Samtliga mål har uppfyllts och bidrar till uppfyllandet av visionen om att öka medvetenheten om möjligheterna med ekosystemtjänster i urban miljö och att bidra till ett hållbart byggande i Sverige i världsklass. Projektet har resulterat i verktyg, kvantifieringar och utvärderingar för att synliggöra ekosystemtjänsters värden i stadsmiljön. Projektet har förmedlat svensk miljökompetens och miljöteknik inom hållbart stadsbyggande och främjat svenska företag, svensk export och grön tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är efterfrågade och sprids inom stadsplanering och byggande. Konsulter, arkitekter och byggbolag ser stora möjligheter att använda ekosystemtjänster som en del i produktportföljen. Kompetens och verktyg är en konkurrensfördel. SGBC använder resultat och kompetenser i utvecklingen av ett nytt svenskt certifieringssystem. Intresse för svenskt miljökomptens och miljöteknik bland internationella aktörer t ex i Brasilien har stärkts.

Upplägg och genomförande

Den starka konstellationen av aktörer och mixen av kompetenser har möjliggjort ett interdiciplinärt och målinriktat arbete. Upplägget med fyra olika work packages har inneburit ett effektivit arbete som har tillåtit att kompetenser kommit till sin rätta och fulla användning. Genomförandeprocessen har utvecklats kontinuerligt under projektets gång och utmynnat i tydliga och för projektet relevanta kanaler och tillvägagångssätt för kommunikation och återkoppling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.