Trägrund

Diarienummer 2018-04009
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Test of hypothesis step 1-2018

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att minska miljöpåverkan vid grundläggning inklusive återvinning av byggmaterial. Projektet syftar till att skapa underlag så att produkten kan bekräftas eller avfärdas som konkurrenskraftig produkt på marknaden. Målet med projektet är fastställa produktionskostnaden för Trägrund (tillverkningskostnad och därmed marknadspotential, integreringskostnader/vinster för trähusindustri) anpassad för prefabricerade lösningar.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt har därför inriktningen mot att fastställa produktens konkurrenskraft och hur produkten skall integreras i industriellt byggande. Resultatet av projektet förväntas därför att visa om produkten är konkurrenskraftig med i dag på marknaden rådande system. Konkreta resultat förväntas bli: -Skiss/förslag till produktionsmetod -Verifiering av teknik, integrerad i produktion -Konkurrenskraft -Utvärdering av demonstrator

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avser inledningsvis arbeta med sammanställning av de teknikutvärderingar som genomförts sedan tidigare. Inom gruppen avses en stor del av arbetet riktas mot tillverkning och integrering av produkten i volymselement. En utvärdering av befintligt mindre provobjekt förväntas även kunna ske. Slutligen görs en utvärdering av produkten ur konkurrenssynvinkel med beaktande av trägrundens miljöfördelar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.