Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Teknik- och naturvetenskaplig utbildning på lika villkor

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Fakulteten för Teknik
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att möjliggöra teknikutbildning på lika villkor inom gymnasieskolan, bl.a. genom att säkerställa likvärdiga laborationsresurser oavsett vilken skola eleven går på. Under steg 1 har en konceptlösning tagits fram som möter detta genom modern pedagogik och teknologi. På så vis vill vi göra laborationsundervisning attraktivt och begripligt för alla elever genom att integrera laborationsmomenten i specifika temaområden, och därmed sätta teknikförståelsen i ett samhällsperspektiv. Fjärrstyrda fysiska laborationer utgör en viktig del av lösningen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under steg 1 har behov och förutsättningar grundligt kartlagts för att kunna utveckla en lösning som är relevant och möjlig att implementera. Relevanta aktörer såsom skolor, läromedelsförlag och leverantörer av laborationsutrusting har även identifierats. Som ett resultat från steg 1 har konceptet Flipped laboratory tagits fram samt en plan för hur konceptet ska utvecklas, testas och implementeras, och i senare skede spridas för att uppnå det övergripande effektmålet god och relevant utbildning för alla samt ökad teknikrelaterad kompetens hos ungdomar och vuxna.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en faktabaserad, iterativ och tvärdisciplinär ansats. Underlag i form av statistik från SCB och Skolverket, kartläggning av liknande koncept, intervjuer med lärare samt en enkätundersökning som besvarades av 199 gymnasie- och basårselever har använts för att öka förståelsen för behov och förutsättningar. Konceptet har sedan utvecklats och designats för att möta identifierade behov i tvärdisciplinär dialog. Diskussioner har även förts med tänkta aktörer till steg 2, och en workshop för dessa anordnades i slutet av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03381

Statistik för sidan