Strategi för minimering av restdeformationer efter maskinbearbetning - MIND

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Istitutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 2 120 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning 2019

Syfte och mål

Vid maskinbearbetning av komponenter frigörs restspänningar från föregående tillverkningssteg. Detta leder till måttavvikelser och risk för kostsamma kassationer och ombearbetning. Projektet syftar till att minimera denna risk med stöd av ny metodik för prediktering och minimering av restspänningarnas effekt på måttavvikelserna. Utvecklingsarbetet kommer att baseras på konturmetoden samt ny teknik för adaptiva fixturer och optimering av NC-kod. Målet är att implementera tekniken hos deltagande företag.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till minskade produktions- och materialkostnader genom lägre grad av kassationer och minskat behov av ombearbetning av komponenter. Projektet förväntas även leda till ökade möjligheter att tillverka komponenter med hög kvalitet och snäva toleranser. Effekten förväntas bli förbättrad konkurrenskraft hos deltagande företag, vilka verkar på en global och konkurrensutsatt marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet ska deltagarna utveckla metodik samt hårdvara och mjukvara för prediktering av restspänningar och minimering av restdeformationer efter maskinbearbetningen. Nya metoder för att modifiera verktygsbanan samt teknik med adaptiva fixturer kommer att utvecklas för att minimera deformationer. Utvecklingsarbetet drivs av KTH och RISE IVF och baseras på industriella praktikfall hos LEAX och Forgex. ETP och Acoutronic bidrar till projektet med verktygshållare respektive mätningsutrustning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Diarienummer 2019-03570

Statistik för sidan