SMART PM - Sustainable Manufacturing by Automated Real-Time Performance Management

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Maskinteknologi Industriell Produktion
Bidrag från Vinnova 4 875 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering

Syfte och mål

Trots ökande digitalisering i industrin, är mätning och styrning av diskret tillverkning fortfarande beroende av manuella lösningar och det finns brister i systemintegration. Syftet med projektet är att öka resurs- och kostnadseffektivitet som en ökad digitalisering och automatisering inom de områden projektet adresserar: 1) automatisk validering av operationstider vid manuell montering, 2) automatisk processövervakning vid bearbetning, 3) automatisering av kostnadsbaserade beslutsstöd för produktionsutveckling och 4) organisationsmognad för ökad digitalisering.

Förväntade effekter och resultat

Generellt förväntas projekt bidra med ökad automatisering i styrning och ledning av produktion. Specifika förväntade resultat är 1) pilotimplementering av nytt valideringssystem för operationstider vid manuell montering, 2) utvecklat koncept för sensorstyrd realtidsmätning av verktygs/utrustningskondition, 3) kostnadsbaserat beslutsstöd för att prioriteringar av olika digitala förbättringsalternativ och 4) självvärderingsverktyg för digital organisationsmognad. Projektet förväntas också bidra till ökad digitalisering hos de tre deltagande SME-företagen.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i WP1-3 kommer i huvudsak att bedrivas i fallstudier tillsammans med de deltagande företagen, där inriktningarna på dessa styrs av företagens motivation att delta i projektet. Arbetet i WP4 kommer att utvecklas via frekvent återkommande workshops, där även utmaningar och resultat från fallstudierna kommer att diskuteras och presenteras i syfte att dela resultat under arbetets gång. En framgångsfaktor, från tidigare liknande projekt, i att skapa ett aktivt projektkonsortium är regelbundna fysiska möten. Detta arbetssätt kommer därför att användas även i detta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 maj 2020

Diarienummer 2018-01583

Statistik för sidan