Skogskemi - Hållbara kemikalier och material

Diarienummer
Koordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 9 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Projektet har uppnått sitt mål att genomföra pre-Feed-studier och systemanalys av de 3 värdekedjorna butanol, olefiner och metanol utgående från byggstenarna socker och syntesgas. Projektets övergripande syfte har varit att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar konkurrenskraftig produktion för svensk skogs- och kemiindustrin. Förutom de tekniska resultaten har projektet bidragit till det syftet genom att skapa ett nätverk mellan skogs- och kemiindustri och genom att öka kunskapen om värdekedjorna och deras förutsättning med hjälp av systemanalytiska verktyg.

Resultat och förväntade effekter

Tekniker för produktion av butanol och olefiner från etanol och metanol är mogna. Produktion av etanol och metanol från skogsråvara är behäftat med osäkerheter angående uppskalning. Vissa av projekten förefaller lönsamma om produkten kan säljas som drivmedel med dagens styrmedelsstöd, medan kemikaliemarknaderna är utan stöd och då mindre lovande. LCA visar på bättre klimatprestanda för de skogsbaserade kemikalierna än fossila alternativ. Projektets kanske viktigast resultat är de nätverk och samarbeten som har skapats och de förtroendefulla relationer som byggts upp.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit förhållandevis stort och komplext med många parter. I huvudsak har det kunnat utföras enligt plan, men vissa modifieringar har gjorts i genomförandet av de individuella delprojekten. Vi bedömmer att projektet nått sina mål och varit framgångsrikt. Vi har mött två generella svårigheter, där den första har att göra med IPR-frågor och konfidentiell information och en andra har att göra med utmaningar i att tidsmässigt koordinera aktiviteterna och information i de individuella delprojekten med varandra. Detta löstes genom månatliga delprojektledarmöten

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.