SIPTex Svensk Innovationsplattform för Textilsortering

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 8 858 296 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

I SIPTex undersöktes potentialerna att med hjälp av automatiserad textilsortering producera högkvalitativa återvinningsprodukter som matchar marknadens behov för fiber-till-fiber återvinning. Under ett år sorterades textilavfall efter fibertyp och färg med hjälp av nära-infraröd och visuell spektroskopi (NIR/VIS). Färdiga återvinningsprodukter analyserades med avseende på fiberinnehåll, kemikalier och fiberkvalitet. En detaljerad affärsplan för en fullskalig automatiserad textilsorteringsanläggning togs fram baserat på de praktiska sorteringsresultaten.

Resultat och förväntade effekter

Genom byggnation och drift av SIPTex anläggningen kunde existerande automatiserad igenkännings- och sorteringsteknik anpassas och utvärderas specifikt för textilavfall. Praktiska tester och analyser gav unika erfarenheter m.a.p. potential, utmaningar och begränsningar för automatiserad textilsortering att producera högkvalitativa återvinningsprodukter. Detta bidrog till en välgrundad affärsplan för en fullskalig anläggning. Kompletterande utveckling och test av industriella textilinsamlingslösningar möjliggör effektiv hantering av ökande textilvolymer.

Upplägg och genomförande

SIPTex präglades i steg 2 av aktörsdialog, praktiska tester och helhetsperspektiv på materialflöden i den textila värdekedjan. Sorteringen utformades i dialog med textilproducenter, textilåtervinnare och textilinsamlare för att säkerställa relevans och användbarhet av projektresultaten. De operativa erfarenheterna av industriell textilinsamling och automatiserad textilsortering gav värdefulla insikter om de praktiska förutsättningarna att gestalta mer cirkulära textilkretslopp. Pilotanläggningen väckte stort nationellt och internationellt intresse.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00486

Statistik för sidan