SIPTex Svensk Innovationsplattform för Textilsortering

Diarienummer 2016-00486
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 8 950 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2016 (spring)

Syfte och mål

SIPTex bidrar till ökad resurseffektivitet och mer cirkulära textilkretslopp. Genom matchning av kunders behov med en snabb, högkvalitativ sortering skapas bättre förutsättningar för en ökad fiber-till-fiber återvinning av textil. SIPTex utgör därmed den länk som idag saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning. Målet är att demonstrera och utvärdera automatiserad sorteringsteknik för textilier som möter textilåtervinnares och textilföretags kvalitetskrav. En affärsplan för uppskaling av tekniken kommer att tas fram.

Förväntade effekter och resultat

Genom att anpassa och använda bästa tillgängliga teknik inom sortering kommer SIPTex att producera textilfraktioner med högre utsorteringsgrad och högre kvalitet än dagens manuella sortering. De utsorterade materialfraktionerna kommer därmed att bättre möta innovativa återvinningsprocessers ökade kvalitetskrav. Projektet kommer att utveckla en ny affärsmodell som bidrar till att göra textilkretsloppet mer cirkulärt och validera ett koncept för automatiserad textilsortering.

Planerat upplägg och genomförande

Runt 700 ton textilier (´SIPTex arbetsmaterial´) kommer att samlas in från återvinningscentraler och en ny industriell insamlingslösning testas och utvärderas. En pilotanläggning för automatiserad textilsortering ska utformas och drivas under ett års tid. Genom en aktiv dialog med textilåtervinnare, modeföretag och textilföretag kommer sorteringen att matchas med kundernas krav. Kemiska analyser ska göras på utsorterade textilfraktioner. Demonstratorer i form av tråd och tyg kommer att produceras och analyseras med avseende på olika kvalitetsegenskaper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.