Rickettsia helvetica, virulensfaktorer och cellulära aspekter av patogenicitet

Diarienummer 2015-06536
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 245 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility of individuals for innovation

Syfte och mål

Möjligheten att spendera 25% av sin tid i ett år på företaget Alpha Biotech, gav inte bara anslagsmotagaren personligen ett enormt kunskapsutbyte, det gav även hennes institution vid Uppsala universitet en naturlig koppling till akademiska sjukhuset och de kliniker involverade i företaget. Genom att använda den samlade kompetensen från företaget och kandidaten kunde vi framgångsrikt slutföra vårt mål att identifiera celler som var mottagliga för infektion av R. Helvetica samt visa att makrofager aktiverades av bakteriell infektion genom att frigöra inflammatoriska cytokiner.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans har anslagsmottagaren från UU och företaget Alpha Biotech identifierat att R. Helvetica sannolikt sprids i kroppen via flera olika celltyper. De påvisade även bakteriernas förmåga att infektera makrofager och orsaka immunreaktion. Dessa resultat kan bidra till att skapa förutsättningar för att bättre förstå virulensfaktorerna för R. helvetica samt lägga grunden för att förklara de kliniska symptomen på relaterade sjukdomar. Sammarbetet kommer att fortsätta och i framtida studier kommer mekanismen för hur R. Helvetica tar sig in i cellen att utredas.

Upplägg och genomförande

Studierna har svarat på viktiga frågor om smittsamhet och effekter på immunceller beteende, genom att kombinera företagets gedigna kunskap om bakterier och anslagsinnehavarens kompetens inom området inflammation.Metoder för att studera inflammation som svar på biomaterial anpassades för bakteriestudier och användes därefter på Alpha Biotech för att studera makrofager utsatta för bakteriell infektion. Samarbetet kommer att fortsätta och tekniken kommer att användas för fortsatta studier med R. Helvetica liksom för nya projekt som rör biomaterial relaterade infektioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.