Pilotstudie för ökad trafiksäkerhet för utryckningsfordon med hjälp av den nya tekniken EVAM Transmit

Diarienummer
Koordinator H&E SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 774 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Projektet syftar till att tydligt utreda och utvärdera effekterna av användningen av EVAM Transmit för att förbättra trafiksäkerheten kring utryckningsfordon och olycksplatser. Projektet ska genomföras som en större pilotstudie där hela värdekedjan från producent till kund utvärderas. Projektets mål är att bidra till förbättrad kunskap inom trafiksäkerhet för utryckningsfordon som idag är ett område med mycket begränsad kunskap och även kunskap om hur tekniken bakom EVAM Transmit kan användas för att förbättra trafiksäkerheten.

Förväntade effekter och resultat

Projektets slutgiltiga resultatmål är att ha skapat kunskap om trafiksäkerheten för utryckningsfordon, verifierat värdekedjan och effekterna av EVAM Transmit och därmed skapat material och kunskap för en fortsatt kommersialisering av produkten nationellt och globalt. Projektet hoppas därmed bidra med både ny kunskap om problematiken och ny teknik för att lösa problematiken. Projektet ska bidra till bättre trafiksäkerhet, förbättrad arbetsmiljö för utryckningspersonal och förkortade utryckningstider.

Planerat upplägg och genomförande

Parterna i projektet utgör tillsammans värdekedjan från elektronikproduktion till kund. Projektet bedrivs som ett pilotprojekt med en tydlig målbild där varje aktörs spetskompetens utnyttjas. H&E ansvarar för projektet i sin helhet och mer specifikt produktens design och utformning samt testbänken. Inission ansvara som en ledande elektronikproducent för produktionen av de produkter som används i pilotstudierna. VTI ansvarar som ett ledande forskningsinstitut inom trafiksäkerhet för den objektiva och oberoende utvärdering som görs av produkten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 januari 2020

Diarienummer 2018-01523

Statistik för sidan