Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

På väg mot ett klimatneutralt långväga resande 2045 - teknik, resmönster, höghöjdseffekter

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 6 500 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för en klimatneutral framtid

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är (1) att visa på lösningar som kan göra utvecklingen inom sektorn långväga resande förenlig med klimatmålen och (2) analysera styrmedelskombinationer (sekvenser) som kan realisera en sådan utveckling. Då det är angeläget att snabbt minska klimatpåverkan ligger fokus på lösningar/styrmedel som kan ge effekt inom 10-25 år, men som samtidigt är kompatibla med långsiktigt hållbara utvecklingsvägar. Vi kommer att utveckla policyrelevant beslutsunderlag som vi kommer att lägga stor vikt vid att föra ut till beslutsfattare och i samhällsdebatten.

Förväntade effekter och resultat

Utsläppen från sektorn långväga resande uppgår till ca 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav flyget står för 10 miljoner ton. Resultaten från detta projekt kommer bland annat innefatta rekommendationer kring infrastruktur, teknik- och bränsleval samt val av färdmedel. Analys av styrmedelspaket utgör också ett viktigt resultat. Projektets resultat, och kommunikationen av dessa, förväntas ge ett signifikant bidrag till att det långväga resandets klimatpåverkan minskar från dagens nivåer till nivåer i linje med klimatmålen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av följande arbetspaket: 1. Tekniklösningar flygplan, bränslen, tåg, ICT (a) Potential för effektiva turbopropflygplan (b) Bränsleval för flygsektorn 2. Minskad höghöjdseffekt (a) Analys av möjligheter att minska höghöjdspåverkan (b) Differentierad höghöjdsfaktor 3. Förändrade resmönster beteende och attityder (a) Potentialer för förändrade resmönster (b) Attityder till förändrade resmönster 4. Syntes och policy-innovation (a) Syntes av teknikalternativ, organisation och resmönster (b) Analys av sekvenser av policies fram emot 2045

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2021

Diarienummer 2019-03233

Statistik för sidan