Övervakningssystem störning och åska

Diarienummer 2015-03912
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 484 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har varit att samla den kompetens som finns inom olika organisationer för att kartlägga vilken information som finns tillgänglig för att förebygga åskstörningar, vilka åtgärder som vidtagits för att minska dessa och hur det utfallit. Vidare har projektet haft som mål att undersöka behovet av ett åskövervakningssystem och vilka funktioner det bör ha. Beskrivning av hur störningsimmuniteten kan förbättras och hur ett åskvarningssystem bör utformas finns dokumenterade i förstudierapporten. Vi bedömer därför att både syfte och mål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

De förslag som presenteras i rapporten behöver nu realiseras för att få en förväntad effekt om minskade kostnader inom processindustrin för åskrelaterade störningar. Studien kan användas för att genomföra det förslag för att öka störningsimmuniteten som presenterats i förstudierapporten. Konsortiet planerar att gå in med en PiiA-ansökan för att utveckla det åskövervakningssystem som föreslås i studien.

Upplägg och genomförande

Alla i förstudien deltagande partners har vid möten tillfört värdefull kunskap. SMHI detekterar åskans aktiviteter, Vattenfall transporterar effekterna av en åskstörning (spänningsdippen) och anläggningsägaren drabbas av konsekvenserna. SMHI, Vattenfall och ABB är systemägare och har levererat signallistor på mätvärden som är intressanta för studiens frågeställningar. Ansvariga företrädare för anläggningsägarna har berättat om hur anläggningen hanteras vid åska samt strategier för att skapa högsta möjliga störningsimmunitet vid störningar på inkommande el-kraft.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.