Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi - Breddinförande

Diarienummer 2014-04257
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 6 597 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering (Fullständig ansökan 2014)

Syfte och mål

Projektets övergripande mål: "Att sjösätta digitaliserade arbetssätt för patologidiagnostik i klinisk rutin, och därmed börja realisera nyttor i form av höjd vårdkvalitet, ökad effektivitet och mer jämlik vård." Projektets övergripande mål har uppfyllts mer än väl. De svenska införande projekten har visat att den framtagna digitala patologilösningen nu är klar för att breddinföras i klinisk rutin. Vi har även fått bekräftelse på att lösningarna är internationellt gångbara. Projektet har spridit kunskap och erfarenhet både nationellt och internationellt kring lösningarna.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande budskapet kring projektets genomförande och uppnådda resultat är att det är fullt möjligt att breddinföra digital patologi. Flera projektparter är redan igång med digitalt arbetsflöde i klinisk rutin. Sverige har redan kommit långt i jämförelse med andra länder, detta gäller för både vårdgivare, industri och akademi. Ingen tvekar längre kring att det är möjligt att bedriva klinisk verksamhet med hjälp av digitala lösningar och man är överens om att det finns stor förbättringspotential i form av ökad effektivitet och vårdkvalitet.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av fyra samverkande områden: A: Införande av digitala arbetssätt hos svenska vårdgivare B: Kunskapsförmedling till stöd för införandeprojekten C: Nationellt samarbete kring breddad teknikinnovation D: Internationell validering av de framtagna IT-lösningarna Genomgående för projektet har varit ett nära samarbete mellan sjukvård, industri och akademi där alla bidragit med sin expertis för att skapa de bästa lösningarna för patologiavdelningen.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.