Optimalt underhåll av varmförzinkade stålkonstruktioner

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla metoder för tillståndsbedömning och ta fram en förbättrad underhållsmetodik för varmförzinkade stålkonstruktioner. Alternativa produkter och metoder med förbättringspotential kommer att jämföras med den praxis som beskrivs i gällande kravställning för varmförzinkat stål. Föreslagna metoder för renovering av zinkskikt kommer att utvärderas ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel med målet att finna en optimal metod ur ett holistiskt perspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultatet förväntas ge en objektiv grund för en förändring av den nuvarande kravställningen. Det övergripande effektmålet med projektet är att förlänga livslängden på uttjänta och skadade zinkskikt så att den totala kostnaden för reparation eller ombyggnation kan minimeras, samt att underhållsåtgärder kan genomföras mer effektivt och på ett miljömässigt hållbart sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att inledas med en kartläggning av alternativa reparationsmetoder. Referensobjekt för alternativa metoder i olika exponeringsmiljöer kommer att inspekteras. Provpaneler med reparerade zinkskikt kommer att exponeras och ligga till grund för livslängdsbedömningar för de olika reparationsalternativen. Miljöpåverkan och total kostnad kommer att utvärderas med livscykelanalyser som baseras på korrosionsprovning,

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00622

Statistik för sidan