OHAI: Omsorgsfull Hemtjänstplanering med AI

Diarienummer
Koordinator JOLIV AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning AI - kompetens, kapacitet och förmåga
Ansökningsomgång Starta er AI-resa!

Syfte och mål

Det behövs bättre planering för att hantera framtidens radikalt ökade behov inom hemtjänsten med bibehållen eller förbättrad livskvalité för brukarna. Att matcha brukarnas behov med resurs är ett växande och komplext problem. Det finns även stora svårigheter att säkerställa god arbetsmiljö för medarbetarna. Målet med detta projekt är att utveckla en demonstrator av ett beslutsstöd för planering med hjälp av maskininlärning. Användare av beslutstödet är hemtjänstens samordnare som ansvarar för att sköta den dagliga planeringen för hemtjänstens medarbetare.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att demonstrera direkt nytta genom att ge samordnare bättre beslutsstöd med fortsatt kontroll över planeringen, ökad livskvalitet för brukare, förbättrad arbetsmiljö för medarbetare, väsentlig effektivisering och ökad kvalitetssäkring av hemtjänsten. Resultatet förväntas leda till ökad kontinuitet, minskad restid, resurseffektivisering, samt att bättre kunna följa biståndsbeslut. Detta medför att hemtjänstpersonalen bättre kan använda tiden till möten med brukaren och skapa största möjliga nytta genom att tillfredsställa individens behov och mål.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer utveckla en demonstrator av ett beslutsstöd för planering med hjälp av maskininlärning. Lösningen kommer att kombinera 1) maskininlärning som lär sig från feedback från användarna och från det verkliga utfallet av en planering med 2) objektiva mått (key performance indicators, KPIer) och heuristiska regler för en bra planering. På detta sätt kommer vi kunna väga in mjuka faktorer som är svåra att fånga i mer traditionella optimeringslösningar som oftast fokuserar på ruttoptimering och andra KPIer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.