Non-invasive pile scanning

Diarienummer 2014-05057
Koordinator Stiftelsen Adopticum
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att undersöka hur man kan designa ett system för inmätning av stora råvaruhögar genom att använda optisk mätteknik. Ett sådant system måste generera noggranna resultat på ett enkelt, tillförlitligt och snabbt sätt. Målet för projektet var att utvärdera olika tekniker för detta ändamål. Projektets utfall visar att det finns sensorer på marknaden idag som möter industrins krav och det finns olika metoder som lämpar sig bäst i olika mätsituationer. Vilken metod som är bäst ur ett marknadsmässigt perspektiv bedöms som en fråga för en framtida produktägare.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från testmätningarna visar att det finns flera sensorer vars mätnoggrannhet är tillräcklig för behovsägarnas användningsområden. Projektresultatet har potential att ge upphov till bättre kontroll på volymer av bulklager. Förutom att projektet uppfyllde det förväntade utfallet blev det även en del positiva sidoeffekter. Primärt har det lett till en uppföljande PiiA-ansökan där produktägare och nya industriparter har anslutit sig. Dessutom drivs nu ett projekt vars idé kom till under NIPS. Projektet har således bidragit till ökad samverkan i regionen.

Upplägg och genomförande

Projektet ställde krav på samtliga aktörers delaktighet och samverkan. Projektdeltagare samarbetade för att genomföra testerna på det för ändamålet mest lämpliga sättet. Vid testmätningarna insamlades data vilka sedan jämfördes sedan med en referensmätning. Projektledaren ansvarade för att projektplanen följdes och för att informera samtliga parter. Under projektets gång upprättades en dialog med såväl potentiell produktägare som ytterligare behovsägare och vi har lagt grunden för efterföljande arbete med utveckling, produktion och distribuering av lösningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.