Nästa generations försäkringsbolag

Diarienummer 2017-03931
Koordinator Hedvig AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektets övergripande mål har varit att ta fram ett automatiserat (AI-baserat) system för hantering av försäkringsärenden. Under projektet har tre områden identifierats som särskilt kritiska och varit fokus för projektleverans: 1) Dynamisk prissättning av svensk hemförsäkringsrisk 2) Named-entity-recognition för svenska språket för att möjliggöra skadeklassificering 3) Automatisk FAQ för hemförsäkringsdomänen

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till ett antal analytiska modeller som implementerats i Hedvigs molnbaserade försäkringssystem. Datastrukturer och infrastruktur ha utvecklats för kontinuerlig uppdatering av de statistiska modellerna samt den data som används för deras utvärdering och träning. Projektet har även medfört ett ökat fokus på R&D frågor inom och utanför bolaget vilket lätt till samarbeten med flera FoU parter

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en analysfas inklusive en marknadsanalys av befintliga lösningar och forskning inom området. Mot bakgrund av denna valdes tre delområden som särskilt viktiga och har under projektets gång drivits parallellt. Varje delprojekt har startat med en datainsamlingsfas där färdiga dataset identifierats och nya sammansatts för vår specifika försäkringsdomän. Under implementationsfasen i respektive projekt har ett antal hypoteser om lämpliga modeller prövats och infrastruktur för drift av dessa utvecklats. Slutligen har kommersiella möjligheter kartlagts

Externa länkar

Via denna sida kan appen laddas i vilken algoritmerna är implementerade

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.