Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mikrobiologisk kartläggning av faktorer viktiga för klinisk effekt av Bactiguards ytskikt

Diarienummer
Koordinator Bactiguard AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Syftet med projektet var att studera de faktorer som påverkar huruvida en patient som använder Bactiguards produkter eventuellt riskerar att få en infektion, samt kartlägga bakterier och vilka egenskaper hos dem som är betydande när det gäller förmåga att adherera till Bactiguards ytskikt. Vi började med att utveckla en metod för att studera mikrobiell biofilm. Ett gediget arbete har lagts ner på utveckling, och flera typer av bakterier har utvärderats och nya oväntade hypoteser och försök har formulerats.

Resultat och förväntade effekter

En biofilmsmetod har satts upp där olika bakterietyper har fått bilda biofilm på ett modellmaterial med/utan Bactiguards ytskikt. Man har odlat bakterierna i urin från olika donatorer, samt optimerat parametrar såsom volym, pH i urin och olika metoder att avlägsna biofilm, och kommit fram till ett stabilt modellsystem. Vi har tagit fram en bra metod, och kommit fram till intressanta oväntade hypoteser om det utvärderade modellmaterialet. Nu kan vi börja evaluera dessa hypoteser och olika bakteriers adhesion i relevanta biologiska miljöer.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att utveckla en biofilmmetod. Samarbetet mellan Bactiguard och Uppsala Universitet har fungerat mycket bra, och vi har haft regelbundna möten för uppföljning och utbyte av erfarenheter. Vi har utvärderat och försökt förfina alla steg i metoden. Metoden i sig är nu robust och reproducerbar, och har lett till en hypotes kring hur ett kliniskt viktigt material beter sig i biologiska miljöer. Förhoppningen är nu att testa dessa hypoteser och även utvärdera andra modellmaterial, för att sedan dra slutsatser kring de frågeställningar vi ställt inom projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02260

Statistik för sidan