Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer

Diarienummer 2016-03854
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 3 369 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst)

Syfte och mål

Projektet syftar till att producera utgångsmaterial för tillverkning av biokompositer i ett massa- & pappersbruk. På så sätt hoppas vi åstadkomma en mer konkurrenskraftig värdekedja för biokompositer som möjliggör att fossil råvara ersätts med förnyelsebara råvaror i en rad produkter. För att uppnå detta ska en ny fiberbehandlingsmetod tas fram som kan implementeras i en befintlig massalinje för att anpassa fibrerna för olika applikationsområden. I ett ytterligare processteg tas sedan utgångsmaterial fram som möjliggör en kostnadseffektiv produktion av kompositprodukter.

Förväntade effekter och resultat

Efter ett framgångsrikt nyttiggörande av den avsedda lösningen kommer nya produkter och affärsmöjligheter skapas för den svenska pappersindustrin och en kostnadseffektiv värdekedja kommer att etableras mellan massa- & pappersindustri, komposittillverkare och slutanvändare. Detta kommer att stärka konkurrenskraften hos alla berörda industrier, särskilt den svenska skogsindustrin. Samtidigt kommer projektet bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle genom att ersätta fossilbaserade resurser i olika branscher med förnyelsebar skoglig råvara.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet omfattar aktörer från hela värdekedjan, från skogsägare via massa- och pappersindustri till komposittillverkare och slutanvändare från förpacknings-, bygg- och transportbranschen. De industriella partners samarbetar med forskningsorganisationer och teknikutvecklare för att skapa goda förutsättningar för studier av fullskalig implementering i steg 3.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.