Kompetensutbyte inom industriella tribosystem

Diarienummer 2015-06555
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Ett långsiktigt strategiskt syfte med projektet har varit att stärka kompetensen om industriella tribologiska system, både vid Uppsala universitet och inom ABB. Denna målsättning har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

- Inom projektet har ett antal gemensamma forskningsstudier genomförts, vilket har resulterat i fyra konferensbidrag. - Medverkan i aktuella utvecklingsprojekt vid ABB, samt genomförande av en work-shop inom tribologi vid ABB, är andra genomförda aktiviteter för kunskapsutbyte och kompetensutveckling. - Skriver tillsammans med en forskare från ABB ett kapitel i en handbok (ASM). - Planerar fortsatta samarbeten genom gemensamma projektansökningar och examensarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt ursprunglig plan. Jag har arbetat kontinuerligt 1-2 dagar per vecka inom projektet. Normalt en dag per vecka vid ABB CR i Västerås, vissa veckor två dagar, eller tillsammans med forskare från ABB vid min arbetsplats vid Uppsala universitet (för användning av viss utrustning i gemensamma projekt).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.